Σχετικά

Για την ιστοσελίδα

Η νέα σελίδα του σχολείου μας δημιουργήθηκε το σχολικό έτος 2013-2014 από τον καθηγητή πληροφορικής Αρβανιτάκη Γιάννη. Σκοπός της είναι να παρέχει πληροφόρηση για τις δραστηριότητες, τα προγράμματα, τους εκπαιδευτικούς ομίλους αριστείας και το ανθρώπινο δυναμικό του σχολείου μας. Έχει δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στην σωστή οργάνωση του περιεχομένου ώστε να είναι εύκολα προσβάσιμο και διασυνδεδεμένο. Έτσι μπορείτε να εξερευνήσετε τις δραστηριότητες, τα προγράμματα και τους ομίλους του σχολείου μας ανά σχολικό έτος, ανά τμήμα που συμμετείχε καθώς και ανά εκπαιδευτικό.

Επίσης ιδιαίτερη σημασία δίνεται και στην διαφύλαξη των προσωπικών στοιχείων των μαθητών μας. Όλες οι φωτογραφίες από τις δραστηριότητες των μαθητών είναι γενικές και σε μικρό μέγεθος. Σε περιπτώσεις συμμετοχής των μαθητών μας σε διαγωνισμούς - φεστιβάλ και άλλες δραστηριότητες, που απαιτείται η υποβολή οπτικο-ακουστικού υλικού το οποίο περιλαμβάνει εικόνες από τους μαθητές ζητείται εγγράφως η άδεια από τους γονείς / κηδεμόνες τους.

Για το σχολείο

1. ΓΕΝΙΚΑ-ΥΠΟΔΟΜΗ

Το Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας αποτελεί το μοναδικό Πρότυπο Πειραματικό Σχολείο σε όλη την περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας. Είναι εξαθέσιο σχολείο και αποτελεί την εξέλιξη του 2ου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου. Για το σχολικό έτος 2013-14 φοιτούν σε αυτό 140 μαθητές σε έξι τάξεις και εργάζονται 13 εκπαιδευτικοί εκ των οποίων οκτώ δάσκαλοι, ένας καθηγητής Πληροφορικής, μία καθηγήτρια Αγγλικής γλώσσας, μία καθηγήτρια Γαλλικής γλώσσας, μία καθηγήτρια Γερμανικής γλώσσας και μία καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής. Συστεγάζεται με το 7ο Νηπιαγωγείο Φλώρινας σε ένα νεόδμητο διώροφο κτίριο και διαθέτει έξι αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήριο Πληροφορικής, αίθουσα Μουσικής, δύο αίθουσες για Ομίλους, αίθουσα Φυσικής (υπό κατασκευή), βιβλιοθήκη, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, γραφείο δασκάλων και διευθυντή, κυλικείο και βοηθητικούς χώρους.

2. ΣΚΟΠΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ

Σύμφωνα με το νόμο 3966/2011(ΦΕΚ 118 Α/24-5-2011) : «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις», σκοπός των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων είναι:

 • η εξασφάλιση δημόσιας και δωρεάν υψηλής ποιότητας παιδείας για όλους, που συμβάλλει στην ολόπλευρη, αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη των μαθητών,

 • η προαγωγή της εκπαιδευτικής έρευνας στην πράξη, σε συνεργασία με τις αντίστοιχες Σχολές και Τμήματα των Α.Ε.Ι., στη διδακτική των επί μέρους γνωστικών αντικειμένων, στον ψυχοπαιδαγωγικό τομέα, καθώς και στην οργάνωση, διοίκηση, αξιολόγηση και διαχείριση σχέσεων στο επίπεδο της σχολικής μονάδας,

 • η εκπαίδευση με πρακτική άσκηση των προπτυχιακών φοιτητών και σπουδαστών Τμημάτων Α.Ε.Ι. και, ιδίως, Παιδαγωγικών Τμημάτων και Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών και Φιλοσοφικών Σχολών, καθώς και των μεταπτυχιακών φοιτητών στις επιστήμες της εκπαίδευσης (αγωγής), σε συνεργασία με τις αντίστοιχες Σχολές και Τμήματα, καθώς και η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών της ευρύτερης εκπαιδευτικής κοινότητας, σε συνεργασία με τα Α.Ε.Ι. και το Ι.Ε.Π., η υποστήριξη του στόχου της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της αριστείας, με τη δημιουργία ομίλων, στους οποίους μπορούν να συμμετέχουν μαθητές από όλα τα σχολεία της δημόσιας εκπαίδευσης, και η ανάδειξη, προώθηση και εκπαίδευση μαθητών με ιδιαίτερες μαθησιακές δυνατότητες και ταλέντα αλλά και η υποστήριξη μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες και

 • η πειραματική εφαρμογή ιδίως:

  • προγραμμάτων σπουδών, αναλυτικών προγραμμάτων και μεθόδων διδασκαλίας,

  • εκπαιδευτικού υλικού οποιασδήποτε μορφής,

  • καινοτόμων διδακτικών πρακτικών,

  • καινοτόμων και δημιουργικών δράσεων,

  • προγραμμάτων αξιολόγησης της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου και της υλικοτεχνικής υποδομής των σχολικών μονάδων και

  • νέων μοντέλων διοίκησης και λειτουργίας του σχολείου.

3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Με τον παραπάνω νόμο το Σχολείο επιλέχτηκε ως ένα από τα δεκαπέντε πρότυπα πειραματικά δημοτικά σχολεία της Ελλάδας, μέσω ειδικής αξιολόγησης από τη Διοικούσα Επιτροπή των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων. Η παραπάνω αξιολόγηση βασίστηκε στη μοριοδότηση έξι κριτηρίων όπως αναλύονται παρακάτω:

Κριτήριο 1
Αυξημένα τυπικά προσόντα εκπαιδευτικού προσωπικού (ΠΜΣ, διδακτορικό)

Κριτήριο 2
Παρουσία των εκπαιδευτικών του σχολείου στην επιστημονική και εκπαιδευτική κοινότητα, όπως αυτή πιστοποιείται από τις δύο καλύτερες κατά τη γνώμη των ίδιων των εκπαιδευτικών δημοσιεύσεις τους σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά ή πρακτικά συνεδρίων με κριτές.

Κριτήριο 3
Συμμετοχή του σχολείου σε δημιουργικές, καινοτόμες δραστηριότητες και σε δραστηριότητες κοινωνικής προσφοράς όπως: δράσεις που συνδέουν το σχολείο με την ευρύτερη εκπαιδευτική/πνευματική κοινότητα και την κοινωνία, εκπαιδευτικές (δι)ημερίδες που (συν)διοργάνωσαν, συμμετοχή σε θεσμοθετημένα ελληνικά ή ευρωπαϊκά προγράμματα και δημιουργικές πρωτοβουλίες (Comenius, Βουλή Εφήβων, Μελίνα, αγωγή υγείας, περιβαλλοντική εκπαίδευση, πολιτιστικά προγράμματα, διαθεματικά προγράμματα στο πλαίσιο της ευέλικτης ζώνης, συμμετοχή σε εθνικούς και διεθνείς διαγωνισμούς κ.τ.λ), βραβεύσεις, διακρίσεις, ευρεσιτεχνίες σχολείου/μαθητών/εκπαιδευτικών, ερευνητικές δράσεις και παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού, ερευνητικές πρωτοβουλίες που συμμετείχε το σχολείο, παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού και δράσεις δημοσιότητας όπως λευκώματα, μαθητικά έντυπα, ιστολόγια, ιστοσελίδες, εκθέσεις ζωγραφικής.

Κριτήριο 4
Εμπειρία του σχολείου από την πρακτική άσκηση των φοιτητών, τη συμμετοχή σε ερευνητικές δραστηριότητες σε συνεργασία με ΑΕΙ, τη συμμετοχή σε διαδικασίες επαγγελματικής ανάπτυξης εκπαιδευτικών και τη λειτουργία μαθητικών ομίλων

Κριτήριο 5
Εμπειρία από την εκπόνηση σχεδίων αποτίμησης/αξιολόγησης και ανάπτυξης του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας

Κριτήριο 6
Υλικοτεχνική υποδομή

4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Το σχολικό έτος 2012-2013 πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά αξιολόγηση των εκπαιδευτικών για την τοποθέτησή τους στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία με πενταετή θητεία.  Η αξιολόγηση αυτή πραγματοποιήθηκε σε δύο φάσεις, μία για όσους υπηρετούσαν ήδη στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία και μία για τη συμπλήρωση των κενών θέσεων που προέκυψαν από την πρώτη φάση, με ανοιχτή πρόσκληση ενδιαφέροντος προς όλους τους εκπαιδευτικούς. Το όλο εγχείρημα και η πρώτη εφαρμογή του υλοποιήθηκε μέσω μια πρωτότυπης ηλεκτρονικής πλατφόρμας που δημιουργήθηκε για τον σκοπό αυτό (ιστότοπος «Αθηνά» των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων). Τα κριτήρια αξιολόγησης των εκπαιδευτικών που αξιολογήθηκαν και στις δύο φάσεις στηρίχθηκαν σε τρεις άξονες:

 • την κατάρτιση και το επιστημονικό έργο των υποψηφίων.

 • τη διδακτική τους εμπειρία και προϋπηρεσία και

 • την παρουσία τους στη διαδικασία της συνέντευξης

Η διαφοροποίηση μεταξύ των αξιολογούμενων εκπαιδευτικών στις δύο φάσεις έγκειτο στο ότι οι ήδη υπηρετούντες εκπαιδευτικοί που αξιολογήθηκαν κατέθεσαν, εκτός των άλλων και φάκελο-portfolio, όπου παρουσιαζόταν το διδακτικό τους προφίλ, ενδεικτικά σχέδια μαθήματος και εργαλεία αξιολόγησης των μαθητών κ.ά. και αξιολογήθηκαν από τον Σχολικό Σύμβουλο για τη διδασκαλία τους στην τάξη και από το Διευθυντή του Σχολείου για την εν γένει παρουσία τους και συνεισφορά τους στο Σχολείο. Η παραπάνω αξιολόγηση τόσο από το Σχολικό Σύμβουλο όσο και από τον Διευθυντή έγινε με βάση πολύ συγκεκριμένα και μετρίσιμα κριτήρια, γεγονός που εξασφάλιζε σε μεγάλο βαθμό την αξιοπιστία και την αντικειμενικότητα της αξιολόγησης.

5. ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Τα όργανα διοίκησης του Σχολείου είναι:

σε εθνικό επίπεδο: η Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και

σε επίπεδο σχολικής μονάδας:

 • το Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο (ΕΠ.Ε.Σ.) που αποτελείται από τους:

  • Γεώργιο Ιορδανίδη, Επίκουρο Καθηγητή του Π.Τ.Δ.Ε του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας.

  • Όλγα Μούσιου-Μυλωνά, Σχολική Σύμβουλο.

  • Σεχίδη Κωνσταντίνο, Διευθυντή του Σχολείου.

  • Αμαραντίδου Κυριακή, δασκάλα του Σχολείου.

  • Μπλούχου Στεφανία, δασκάλα του Σχολείου.

 • Διευθυντής, Σεχίδης Κωνσταντίνος

 • ο Σύλλογος διδασκόντων που αποτελείται από τους:

  • Αγγελίδου Ελένη

  • Αμαραντίδου Κυριακή

  • Αρβανιτάκη Ιωάννη

  • Δούκα Δημήτριο

  • Καππάτου Αναστασία

  • Λιατοπούλου Αγάπη

  • Μπλούχου Στεφανία

  • Παπαθανασίου Πετρούλα

  • Παπαπανταζή Σμαράγδα

  • Πουγαρίδου Παρασκευή Αναστασία

  • Σεχίδη Κωνσταντίνο

  • Σταυρίδη Παύλο

Επίσης, στα όργανα διοίκησης του σχολείου περιλαμβάνεται το Σχολικό  Συμβούλιο που αποτελείται από το Διευθυντή του Σχολείου, έναν εκπρόσωπο του Δήμου Φλώρινας, έναν εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων και δύο διακεκριμένα άτομα της τοπικής κοινωνίας που σχετίζονται με το Σχολείο. Το Συμβούλιο του Σχολείου ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) αποφασίζει για θέματα του σχολείου και για θέματα που σχετίζονται με την προσφορά του στην τοπική κοινωνία, ύστερα από συζήτηση με εκπροσώπους των γονέων και της τοπικής κοινωνίας,

β) συνεργάζεται με το σύλλογο γονέων του Π.Π.Σ., καθώς και με τους αρμόδιους τοπικούς φορείς, ιδίως για θέματα υλικοτεχνικής υποδομής και οικονομικών πόρων της σχολικής μονάδας, καθώς και για πολιτισμικές δραστηριότητες στην τοπική κοινωνία και

γ) εισηγείται στο ΕΠ.Ε.Σ. την αξιοποίηση και διάθεση των πόρων της σχολικής μονάδας, πέραν αυτών που διαχειρίζεται η αρμόδια σχολική επιτροπή.

6. ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Το Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας, όπως και με την παλαιότερη μορφή του, ως 2ο Πειραματικό Σχολείο, είχε ανέκαθεν στενή συνεργασία με την Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας, ιδιαίτερα στον τομέα που αφορούσε την πρακτική άσκηση των φοιτητών. Με το νέο θεσμικό καθεστώς η συνεργασία αυτή διευρύνθηκε και επισημοποιήθηκε με μια συμφωνία συνεργασίας που υπογράφηκε από τον Πρόεδρο του ΕΠ.Ε.Σ. και τον Πρόεδρο του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Φλώρινας. Οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει να συνεργαστούν στους τομείς:

Α. της πρακτικής άσκησης των φοιτητών του Τμήματος

Β. της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών

Γ. της εκπαιδευτικής έρευνας πεδίου στο επίπεδο του Σχολείου

Δ. την υποστήριξη των ομίλων αριστείας που λειτουργούν στο σχολείο

Η συνεργασία αυτή εξειδικεύει, σε ειδικό παράρτημα, τις υποχρεώσεις αμφοτέρων των πλευρών και το ρόλο των υπηρετούντων εκπαιδευτικών και των διδασκόντων σε αυτές.

Συνοπτικά, μέσα στις υποχρεώσεις του Σχολείου και πέρα από τη συνεργασία στον τομέα των τριών φάσεων των πρακτικών ασκήσεων των φοιτητών, βασική συνιστώσα της συνεργασίας αποτελεί η συμμετοχή σε ερευνητικά εκπαιδευτικά προγράμματα που υλοποιεί το Τμήμα, διαθέτοντας εκπαιδευτικούς και υλικοτεχνική υποδομή.  Για το σκοπό αυτό, το ΕΠ.Ε.Σ. δέχεται στις αρχές του διδακτικού έτους αιτήματα για ερευνητικά προγράμματα, όπου θα περιγράφονται η σκοπιμότητα της προτεινόμενης πράξης, οι στόχοι της έρευνας, το περιεχόμενο της ερευνητικής πρότασης, οι εμπλεκόμενοι φορείς, η μεθοδολογία υλοποίησης,  τα παραδοτέα, καθώς και  το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της έρευνας και αποφασίζει για την υλοποίησή τους.

Επίσης, με τη σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή του Σχολείου και του εκπαιδευτικού της τάξης, μπορούν να υλοποιούνται μέρη ερευνητικών εργασιών που αφορούν μαθητές ή διδακτικό προσωπικό, όπως συμπλήρωση ερωτηματολογίων, λήψη συνεντεύξεων κ.ά. Αντίστοιχα, το Τμήμα βοηθάει στην υλοποίηση προγραμμάτων που αφορούν σε θέματα επαγγελματικής ανάπτυξης του διδακτικού προσωπικού του, καθώς και στην οργάνωση ημερίδων και εργαστηρίων για εκπαιδευτικούς και γονείς, με κάθε δυνατό τρόπο και κυρίως με τη συμμετοχή σε αυτές μελών Δ.Ε.Π. και χορηγεί σχετικές βεβαιώσεις.

Επιπρόσθετα, συνδράμει στη λειτουργία των Ομίλων Αριστείας  του Σχολείου με την παροχή εκπαιδευτικού προσωπικού ή φοιτητών, καθώς και υλικοτεχνικής βοήθειας όπου χρειαστεί.
Ωστόσο, η συνεργασία με ο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας δεν περιορίζεται μόνο στο Π.Τ.Δ.Ε. αλλά επεκτείνεται και σε άλλα τμήματα, όπως το Τμήμα Νηπιαγωγών και το Τ.Ε.Ε.Τ., με τα οποία υπήρξαν συνεργασίες τόσο στους τομείς της διευρυμένης πρακτικής άσκησης των φοιτητών τους όσο και στην οργάνωση, από κοινού, δράσεων και επιμορφωτικών δραστηριοτήτων.

7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
Γνωστικά αντικείμενα και ωρολόγιο πρόγραμμα

Σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει τα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία (Π.Π.Σ.), το Σχολείο μας ακολουθεί το ωρολόγιο πρόγραμμα των μη πρότυπων πειραματικών σχολείων, το οποίο έχει αναμορφωθεί, με απόφαση του οικείου ΕΠ.Ε.Σ., για να ικανοποιήσει τις ιδιαίτερες ανάγκες, τις ερευνητικές προτεραιότητες και τις συνθήκες λειτουργίας του Σχολείου. Για αυτό το λόγο έχουν επέλθει οι παρακάτω αλλαγές:

 • Ενίσχυση της αγγλικής γλώσσας με εισαγωγή της διδασκαλίας της στις δύο πρώτες τάξεις (δίωρο ανά εβδομάδα) και αύξηση των ωρών διδασκαλίας της στις μεγαλύτερες τάξεις (τέσσερις ώρες διδασκαλίας ανά εβδομάδα), εφαρμογή της μεθοδολογίας CLIL (Content and language integrated learning) στη διδασκαλία μαθημάτων από φοιτητές του Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού για τη διδασκαλία στις πρώτες τάξεις και αντικατάσταση του εγχειριδίου της τρίτης τάξης από καταλληλότερο για την ορθότερη διδασκαλία της γλώσσας.

 • Εισαγωγή της διδασκαλίας του μαθήματος της Πληροφορικής σε όλες τις τάξεις του Σχολείου, ανά δίωρο εβδομαδιαίως, με κύριο γνώμονα τα αναλυτικά προγράμματα της διδασκαλίας του μαθήματος στα σχολεία διευρυμένου ωραρίου.

 • Αντικατάσταση του εγχειριδίου των Μαθηματικών της Β΄ τάξης με καταλληλότερο, για να υπάρξει σύνδεση με τη μαθηματική λογική των εγχειριδίων της πρώτης και τρίτης τάξης, ώστε να υπάρχει συνέχεια.

8. ΌΜΙΛΟΙ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ

Οι όμιλοι αυτοί αφορούν διάφορους γνωστικούς τομείς ώστε να δημιουργούνται πυρήνες δημιουργικότητας και αριστείας που αξιοποιούν τις αυξημένες ικανότητες ορισμένων μαθητών, χωρίς να υπονομεύεται η κοινωνικοποίησή τους. Οι όμιλοι λειτουργούν πέρα από το ωρολόγιο πρόγραμμα και μετέχουν σε αυτούς τόσο μαθητές του Π.Π.Σ. όσο και μαθητές των δημόσιων σχολικών μονάδων της ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής του. Για το σκοπό αυτό οργανώθηκαν πρώτη φορά στο Σχολείο, το σχολικό έτος 2012-13, τρεις όμιλοι που επικεντρώνονταν κυρίως στη γλωσσική καλλιέργεια και την τεχνολογία οι οποίοι αυξήθηκαν σε πέντε για το τρέχον σχολικό έτος:

 • Εργαστήρι Γλώσσας: «Παραμύθι και αφήγηση» για μαθητές Γ΄ και Δ΄ τάξης Δημοτικού.

 • Εργαστήρι Γλώσσας: «Παιχνίδια γλώσσας και δημιουργικής γραφής» για μαθητές Δ΄ και Ε΄ τάξης Δημοτικού.

 • Εργαστήρι Γλώσσας: «Κριτικός Γραμματισμός» για μαθητές ΣΤ΄ τάξης Δημοτικού .

 • «Όμιλος Εκπαιδευτικής Ρομποτικής Ι» για μαθητές Δ΄ και Ε΄ τάξης Δημοτικού.

 • «Όμιλος Εκπαιδευτικής Ρομποτικής ΙΙ» για μαθητές ΣΤ΄ τάξης Δημοτικού .

Για τους παραπάνω ομίλους έχει γίνει ειδικός σχεδιασμός και έχουν εκπονηθεί ειδικοί οδηγοί σπουδών για τη διευκόλυνση των εκπαιδευτικών που διδάσκουν σε αυτούς και έχει παραχθεί εκπαιδευτικό υλικό το οποίο το Σχολείο προτίθεται να εκδώσει στο μέλλον, για εφαρμογή στην εκπαιδευτική διαδικασία της πρωινής ζώνης σαν βοηθητικό υλικό.