Από το Νηπιαγωγείο στο Μεγάλο το Σχολείο!

Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την ομαλή μετάβαση των νηπίων στο Δημοτικό Σχολείο, στο πλαίσιο του Κοινωνικού Σχολείου. Σε αυτό συμμετείχαν οι μαθητές/τριες του 7ου Νηπιαγωγείου και της Α’ τάξης του Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου με τις εκπαιδευτικούς τους.

Η ομαλή μετάβαση από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο δεν αποβλέπει μόνο στην ακαδημαϊκή επιτυχία του μαθητή/της μαθήτριας αλλά πρωτίστως στην καλλιέργεια συναισθημάτων κοινωνικής και συναισθηματικής επάρκειας. Είναι σημαντικό λοιπόν η μετάβαση να γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε, αφενός, το παιδί να αποκτήσει θετική εικόνα για τις ικανότητες του ως μαθητής/τρια και, αφετέρου, να αναπτύξει θετική στάση απέναντι στο σχολείο και τη σχολική γνώση.

Η έλλειψη ωστόσο συνέχειας και σταθερότητας μεταξύ του προγράμματος του Νηπιαγωγείου και της Α΄ Δημοτικού -ιδιαίτερα στην οργάνωση του χώρου- και ο διαφορετικός τρόπος διεξαγωγής της εκπαιδευτικής διαδικασίας δημιουργεί ιδιαίτερα προβλήματα στην ομαλή μετάβαση των παιδιών. Αυτή η ασυνέχεια δημιουργεί ιδιαίτερο άγχος στα παιδιά που πολλές φορές επιτείνεται από τους ίδιους τους γονείς. Για το ξεπέρασμα των δυσκολιών που παρατηρούνται κατά τη μετάβαση των παιδιών στο Δημοτικό Σχολείο είναι σημαντικό όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, εκπαιδευτικοί, γονείς και παιδιά, να συνεργαστούμε προς την επίτευξη του κοινού σκοπού, έχοντας στο νου δύο βασικές αρχές: την αρχή της συνεργατικότητας και την αρχή της «συνέχειας».

Για την υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος υιοθετήθηκε το αναπτυξιακό οικολογικό μοντέλο, το οποίο αντιμετωπίζει το νήπιο ολικά, εμπλέκοντας στη διαδικασία μετάβασης τόσο το σχολικό περιβάλλον όσο και το οικογενειακό. Το μοντέλο αυτό λαμβάνει υπόψη τη σταθερότητα και τη δυναμική των σχέσεων μεταξύ σχολείου, οικογένειας και κοινότητας, καθώς το παιδί μετακινείται από το Νηπιαγωγείο προς το Δημοτικό Σχολείο.

Σχολικό έτος: 
2014-2015
Ημερομηνία: 
Παρασκευή, 19 Σεπ 2014 to Τρίτη, 30 Ιουν 2015

Τμήματα που συμμετείχαν

Εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν