Κριτικός Γραμματισμός

Εργαστήρι Γλώσσας: Όμιλος Κριτικού Γραμματισμού για μαθητές ΣΤ΄τάξης.

Παραγόμενο του Ομίλου Κριτικού Γραμματισμού ήταν και η εφημερίδα των μικρών συντακτών.

Το πρόγραμμα που υλοποιείται στηρίζεται στις αρχές του Κριτικού Γραμματισμού, σύμφωνα με τον οποίο κάθε πολιτισμικό προϊόν (και στην περίπτωσή μας η γλώσσα και η λογοτεχνία) προσεγγίζεται μαθησιακά ως ένα πολυεπίπεδο αποτέλεσμα ιδεολογικών, κοινωνικών και τεχνολογικών διεργασιών, οι οποίες στο πλαίσιο της Παιδαγωγικής του Κριτικού Γραμματισμού είναι –και πρέπει να είναι– διερευνήσιμες και ερμηνεύσιμες.

Ο Κριτικός Γραμματισμός, ως εργαλείο κριτικής σκέψης και επίγνωσης, σημαίνει την ενεργό προσέγγιση στην ανάγνωση και στις κειμενικές πρακτικές, στην ανάλυση και την κριτική των σχέσεων μεταξύ των κειμένων, της γλώσσας, της εξουσίας, των κοινωνικών ομάδων και των κοινωνικών πρακτικών, με σκοπό τη διερεύνηση των στάσεων, αξιών και πεποιθήσεων που κρύβονται κάτω από την επιφάνεια ενός κειμένου. Περιλαμβάνει α) τη διερεύνηση του νοήματος του κειμένου, του σκοπού και των κινήτρων του δημιουργού του, β) την κατανόηση ότι τα κείμενα αντιπροσωπεύουν ιδιαίτερες απόψεις, ότι αποσιωπούν άλλες και ότι επηρεάζουν τις ιδέες των ανθρώπων, γ) την αμφισβήτηση των τρόπων με τους οποίους αυτά έχουν κατασκευαστεί και δ) την έμφαση στις πολλαπλές αναγνώσεις των κειμένων, την παρακίνηση των μαθητών να υιοθετήσουν άποψη σε ζητήματα, να σκεφτούν και να ξεκαθαρίσουν τις δικές τους αξίες και στάσεις και να αναλάβουν κοινωνική δράση για μία πιο δίκαιη και δημοκρατική κοινωνία.