Όμιλος μαθητικού ραδιοφώνου

Υπεύθυνος/η εκπαιδευτικός

Μέρες/ώρες λειτουργίας: 
Πέμπτη 17.00 - 19.00

Το πρόγραμμα σπουδών του ομίλου απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες των τάξεων Δ, Ε και ΣΤ του Δημοτικού Σχολείου. Ο αριθμός των μαθητών/μαθητριών που θα συμμετέχουν στις συναντήσεις δεν μπορεί να ξεπερνά τα 16 άτομα. Σε περίπτωση που οι αιτήσεις είναι περισσότερες η επιλογή των μαθητών/μαθητριών θα γίνεται με κλήρωση. Σε περίπτωση αποχώρησης μαθητή ή μαθήτριας από τον όμιλο, την θέση του/της καταλαμβάνει κάποιος/α από τους επιλαχόντες της κλήρωσης.

 

Ο κύριος σκοπός του ομίλου είναι η ενίσχυση της δημιουργικότητας των μαθητών και μαθητριών και η ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας. Επιμέρους στόχοι είναι: Η ενίσχυση των γνώσεων που αφορούν τον τρόπο λειτουργίας του ραδιοφώνου, η ανάπτυξη δεξιοτήτων σχεδιασμού και υλοποίησης μια ραδιοφωνικής εκπομπής, η ανάπτυξη δεξιοτήτων συνεργασίας, η ενίσχυση των γνώσεων σε ένα φάσμα μαθημάτων που σχετίζονται με τις κοινωνικές επιστήμες, η ανάπτυξη δεξιοτήτων επεξεργασίας ήχου και μετάδοσης μέσω του διαδικτύου.

Θεματολογία:

  • Αναγνώριση των διαφόρων ειδών ραδιοφωνικών εκπομπών (ενημερωτικές, μουσικής, αθλητικές, συνεντεύξεις, σχολιασμού, ραδιοφωνικό θέατρο κ.α).
  • Αναγνώριση τμημάτων μιας ραδιοφωνικής εκπομπής.
  • Σχεδιασμός ραδιοφωνικών εκπομπών.
  • Ηχογράφηση και επεξεργασία ήχου.
  • Ζωντανή μετάδοση μέσω διαδικτύου.