Όμιλος Τοπικής Ιστορίας «Γνωρίζω την ιστορία του τόπου μου»

Η διδασκαλία της τοπικής ιστορίας στοχεύει στο να εξοικειωθούν οι μαθητές με τη μεθοδολογία της ιστορικής έρευνας, δηλαδή την ανακάλυψη, τη συλλογή δεδομένων, την παρατήρηση, την αξιολόγηση, την ταξινόμηση των ιστορικών πηγών και τη διατύπωση επιμέρους και γενικότερων συμπερασμάτων. Οι μαθητές μαθαίνουν να εντοπίζουν, να επιλέγουν και να χρησιμοποιούν το ευρύ φάσμα των ιστορικών πηγών. Είναι σαφές, λοιπόν, ότι, στη μελέτη της τοπικής ιστορίας, είναι έντονο το βιωματικό στοιχείο. Οι μαθητές διαμορφώνουν άποψη για το παρόν αλλά και για την ιστορική εξέλιξη που έχει συντελεστεί, γιατί το παρελθόν επιβιώνει μέσα στο παρόν του τόπου τους. Ο όμιλος απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες Δ, Ε και ΣΤ τάξης.

ΣΤΟΧΟΙ / ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Σκοπός τους συγκεκριμένου ομίλου είναι: i) απόκτηση γνώσεων για την ιστορία του τόπου τους, ii) σύνδεση της ιστορίας του τόπου τους με την ιστορία άλλων τόπων, iii) κατανόηση του παρελθόντος του τόπου τους, iv) καλλιέργεια της ιστορικής τους σκέψης, v) εκτίμηση της ιστορίας του τόπου τους, vi) εξοικείωση με την ιστορική έρευνα και vii) ανάπτυξη συνεργατικού πνεύματος.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Δημοσιευμένες πηγές: ακαδημαϊκά επιστημονικά βιβλία, απομνημονεύματα, ταξιδιωτικές, εντυπώσεις, αφιερώματα, βιογραφίες, αλληλογραφία, δημόσια έγγραφα, αφηγήσεις κ.α. Πολύ σημαντική δημοσιευμένη πηγή είναι ο εθνικός και ο τοπικός τύπος. Ο τοπικός τύπος παρέχει εικόνα για την ιστορία της περιοχής. Αδημοσίευτες γραπτές πηγές: αρχεία και κατάστιχα, που βρίσκονται σε ιδιωτικούς και δημόσιους χώρους(ΓΑΚ). Προφορικές μαρτυρίες: Συμπληρώνουν τα κενά που έχουμε από άλλες πηγές, βρίσκονται στο άμεσο περιβάλλον του κάθε μαθητή και δίνουν πληροφορίες για την καθημερινή ζωή της τοπικής κοινωνίας. Το τοπίο: αποτελεί σημαντική πηγή για την τοπική ιστορία και την εκπόνηση προγραμμάτων της, γιατί εμπεριέχει πλήθος μαρτυριών. Δεν εννοείται αποκλειστικά ως φυσικό αλλά και ως αστικό. Όλα τα τοπία διαθέτουν μνημεία με την παραδοσιακή έννοια του όρου (κτίρια, αγάλματα, κάστρα, κ.ά.), αλλά διαθέτουν και με την ευρεία έννοια (πλατείες, κατοικίες, δρόμοι, κ.ά.). Αντικείμενα τέχνης και καθημερινής ζωής: Βρίσκονται σε μουσεία και ιδιωτικές συλλογές, ακόμη και στο οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ

Παιδαγωγική υποστήριξη παρέχεται από τον Σύμβουλο Α/μιας Εκπ/σης Κασκαμανίδη Ιωάννη. Ο Όμιλος Τοπικής Ιστορίας έχει συνάψει πρωτόκολλο συνεργασίας με το Εργαστήρι Τοπικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. H συνεργασία αυτή τα προηγούμενα χρόνια είχε αποδώσει εξαιρετικά αποτελέσματα: ανακοίνωση στο Συνέδριο της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδας του project που εκπονήθηκε με θέμα τα αγάλματα της πόλης της Φλώρινας, το project που εκπονήθηκε από το Πανεπίστήμιο με θέμα την Ανάπτυξη της Ιστορικής Σκέψης των Μαθητών της Δ, Ε΄ - Στ΄ Δημοτικού με Αξιοποίηση Εργαλείων Web2.0. Η Περίπτωση του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου στη Φλώρινα. Με τους καθηγητές ιστορίας του Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Τάχου – Ηλιάδου Σοφία και Κώστα Κασβίκη υπάρχει συνεργασία πάνω σε ζητήματα μεθοδολογίας. Τέλος ο Όμιλος συνεργάζεται με τα Γενικά Αρχεία του Κράτους.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Φάκελος Εργασιών του Μαθητή (portfolio) για κάθε μαθητή και μαθήτρια. Εκπόνηση μιας ατομικής βασικής εργασίας και συμμετοχή συλλογικές εργασίες

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΕΩΝ

Παρουσίαση, στο τέλος του κύκλου των συναντήσεων, των εργασιών των μαθητών.