Ατυχήματα στον σχολικό χώρο

Είδος υλικού: 
Εκπαιδευτικό σενάριο
Βασικό μάθημα: 
Γλώσσα
Θεματικές ενότητες: 
Γλώσσα
Μαθηματικά
ΤΠΕ
Αισθητική Αγωγή
Τάξη στην οποία απευθύνεται: 
ΣΤ Δημοτικού

Εκπαιδευτικός

Εκπαιδευτικό σενάριο το οποίο απευθύνεται σε μαθητές της Στ τάξης με κύριο γνωστικό αντικείμενο την Γλώσσα. Οι μαθητές καλούνται να συνειδητοποιήσουν τη συχνότητα εμπλοκής τους σε ατυχήματα στον σχολικό χώρο, να αναζητήσουν τα αίτια του φαινομένου και να προτείνουν μέτρα πρόληψης.

Creative Commons Licence