Δημοκρατία και Εκπαίδευση

Είδος υλικού: 
Φύλλο εργασίας
Βασικό μάθημα: 
Γλώσσα
Θεματικές ενότητες: 
Κοινωνική Πολιτική Αγωγή
Τάξη στην οποία απευθύνεται: 
ΣΤ Δημοτικού

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα: Δημοκρατία και Εκπαίδευση

Φορέας σχεδιασμού προγράμματος: Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων

Χρονική διάρκεια: ένα σχολικό έτος

Φιλοσοφία του εκπαιδευτικού προγράμματος

Το πρόγραμμα Δημοκρατία και Εκπαίδευση αποσκοπεί στην υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου σε θέματα διδασκαλίας των αρχών και των αξιών της δημοκρατίας, πολιτικής αγωγής και κοινοβουλευτικής και πολιτικής ιστορίας.

Creative Commons Licence