Τμήματα 2019-2020

Πίνακας με την κατανομή των μαθητών σε τμήματα
Αγόρια Κορίτσια Σύνολο μαθητών
Α τάξη 9 9 18
Β τάξη 11 11 22
Γ τάξη 11 11 22
Δ τάξη 11 11 22
Ε τάξη 11 11 22
ΣΤ τάξη 11 11 22
64
64
128