Τμήματα 2012-2013

Πίνακας με την κατανομή των μαθητών σε τμήματα
Αγόρια Κορίτσια Σύνολο μαθητών
Α τάξη 12 12 24
Β Τάξη 12 11 23
Γ Τάξη 13 11 24
Δ Τάξη 11 13 24
Ε Τάξη 17 7 24
ΣΤ1 8 6 14
ΣΤ2 9 7 16
82
67
149