Τμήματα 2014-2015

Πίνακας με την κατανομή των μαθητών σε τμήματα
Αγόρια Κορίτσια Σύνολο μαθητών
Α τάξη 11 11 22
Β τάξη 11 11 22
Γ τάξη 12 12 24
Δ τάξη 12 11 23
Ε τάξη 13 10 23
Στ τάξη 11 13 24
70
68
138