Τμήματα 2017-2018

Πίνακας με την κατανομή των μαθητών σε τμήματα
Αγόρια Κορίτσια Σύνολο μαθητών
Α τάξη 11 11 22
Β τάξη 11 11 22
Γ τάξη 11 11 22
Δ τάξη 11 11 22
Ε τάξη 11 11 22
ΣΤ τάξη 11 11 22
66
66
132