Τμήματα 2018-2019

Πίνακας με την κατανομή των μαθητών σε τμήματα
Αγόρια Κορίτσια Σύνολο μαθητών
Α τάξη 11 11 22
Β τάξη 11 10 21
Γ τάξη 11 9 20
Δ τάξη 11 11 22
Ε τάξη 10 11 21
ΣΤ τάξη 11 11 22
65
63
128