2020-2021

Όμιλος Φωτογραφίας “Click and flash”

Ο Όμιλος Φωτογραφίας “Click and flash” του Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Φλώρινας απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες της Ε’ και Στ’ τάξης των Δημοτικών Σχολείων της περιοχής μας. Οι συναντήσεις του ομίλου έχουν ως στόχο την καλλιέργεια θετικής στάσης σε ότι αφορά τη χρήση της φωτογραφίας, την ανάπτυξη φωτογραφικής αντίληψης και ασθητικής από τους μαθητές και την απόκτηση βασικών γνώσεων και τεχνικών σχετικές με την τέχνη της φωτογραφίας. Κατά τον σχεδιασμό του οδηγού σπουδών του Ομίλου έχει δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα και σημασία στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που ενθαρρύνει τον πειραματισμό και τις δημιουργικές δραστηριότητες. 

MULTIMEDIA ART

2019-2020

Οι “…ισμοί” στην Τέχνη

Ο Όμιλος απευθύνονταν σε μαθητές και μαθήτριες των τάξεων Α, Β και Γ Δημοτικού και υπεύθυνος εκπαιδευτικός του Ομίλου ήταν ο κ. Ταμουτσέλης Παντελής.

Η διδασκαλία των μορφών της τέχνης έχει στόχο να εισάγει τους μαθητές στην ιστορία της, μαθαίνοντας τις μεταμορφώσεις της μέσα από τις επιρροές, τις αναζητήσεις, τους προβληματισμούς και τα καλλιτεχνικά μέσα της κάθε εποχής και της κάθε περιόδου, από την Αναγέννηση μέχρι και σήμερα. Οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τεχνικές και μέσα, να πειραματιστούν, και να ανακαλύψουν νέους εκφραστικούς τρόπους και αισθητικές εμπειρίες. Με την προσαρμογή του μαθήματος στο ηλικιακό και γνωστικό επίπεδο των μαθητών, την χρήση συγκεκριμένων εργαλείων, μέσων και τεχνικών θα έχουν την ευκαιρία να αντιλαμβάνονται και να αποκρίνονται στις οπτικές μορφές, θα είναι σε θέση να τα αποκοδικοποιούν τα σημεία μέσω της παρατήρησης , θα χρησιμοποιούν όλα τα αισθητηριακά τους όργανα και θα είναι ικανά να αυτοεκφράζονται αποφεύγοντας στερεότυπα που απλουστεύουν την σκέψη και τα συναισθήματα.

Σκοπός τους συγκεκριμένου ομίλου είναι: i) απόκτηση γνώσεων και κατανόηση της σπουδαιότητας της καλλιτεχνικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, ii)Ανάπτυξη αντιληπτικών δεξιοτήτων, iii) κατανόηση του κοινωνικού ρόλου της τέχνης, iv) καλλιέργεια των εκφραστικών μέσων, v)όξυνση της οπτικής και αισθητικής αντίληψης, vi)ανάπτυξη συνεργατικού πνεύματος.


2018-2019

Μαθηματικές περιπλανήσεις σε λογοτεχνικά μονοπάτια

Ο Όμιλος απευθύνονταν σε μαθητές και μαθήτριες των τάξεων Δ και Ε Δημοτικού και υπεύθυνη εκπαιδευτικός του Ομίλου ήταν η κ. Παπαθανασίου Πετρούλα.

Η διδασκαλία των Μαθηματικών εντάσσεται στους γενικότερους στόχους της εκπαίδευσης και βοηθά στην ολοκλήρωση της προσωπικότητας του μαθητή. Η λογοτεχνία μπορεί να προσφέρει ένα γόνιμο έδαφος για να διατυπώσουν οι μαθητές μαθηματικά προβλήματα, να αποκτήσουν ενδιαφέρον για τα Μαθηματικά και να εκτιμήσουν την αξία τους. Η παιδική λογοτεχνία, τα εικονογραφημένα βιβλία και τα ποιήματα μπορούν να αποτελέσουν παιδαγωγικά μέσα και ισχυρά εργαλεία για τη διδασκαλία μαθηματικών εννοιών. Μέσα από τη σύνδεση Μαθηματικών-Λογοτεχνίας, οι μαθητές αξιοποιούν τις γνώσεις τους χωρίς να στηρίζονται σε αποστήθιση πληροφοριών κα κανόνων και σε ένα χαλαρό περιβάλλον δίνουν έμφαση στο διάλογο, την έκφραση ιδεών και τελικά όλη αυτή η εμπειρία θα αποτελέσει τη βάση για την οικοδόμηση των γνώσεων τους.

Γνωρίζω την ιστορία του τόπου μου

Ο Όμιλος λειτούργησε από το σχολικό έτος 2014-2015 και απευθύνονταν σε μαθητές και μαθήτριες των τάξεων Δ, Ε και ΣΤ Δημοτικού και υπεύθυνος εκπαιδευτικός ήταν ο κ. Σεχίδης Κωνσταντίνος.

Η διδασκαλία της τοπικής ιστορίας στοχεύει στο να εξοικειωθούν οι μαθητές με τη μεθοδολογία της ιστορικής έρευνας, δηλαδή την ανακάλυψη, τη συλλογή δεδομένων, την παρατήρηση, την αξιολόγηση, την ταξινόμηση των ιστορικών πηγών και τη διατύπωση επιμέρους και γενικότερων συμπερασμάτων. Οι μαθητές μαθαίνουν να εντοπίζουν, να επιλέγουν και να χρησιμοποιούν το ευρύ φάσμα των ιστορικών πηγών. Είναι σαφές, λοιπόν, ότι, στη μελέτη της τοπικής ιστορίας, είναι έντονο το βιωματικό στοιχείο. Οι μαθητές διαμορφώνουν άποψη για το παρόν αλλά και για την ιστορική εξέλιξη που έχει συντελεστεί, γιατί το παρελθόν επιβιώνει μέσα στο παρόν του τόπου τους. Ο όμιλος απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες Δ, Ε και ΣΤ τάξης.

Σκοπός τους συγκεκριμένου ομίλου είναι: i) απόκτηση γνώσεων για την ιστορία του τόπου τους, ii) σύνδεση της ιστορίας του τόπου τους με την ιστορία άλλων τόπων, iii) κατανόηση του παρελθόντος του τόπου τους, iv) καλλιέργεια της ιστορικής τους σκέψης, v) εκτίμηση της ιστορίας του τόπου τους, vi) εξοικείωση με την ιστορική έρευνα και vii) ανάπτυξη συνεργατικού πνεύματος.

Πολυμήχανοι Κατασκευαστές

Ο Όμιλος λειτούργησε από το σχολικό έτος 2012-2013 και απευθύνονταν σε μαθητές και μαθήτριες των τάξεων Δ, Ε και ΣΤ Δημοτικού και υπεύθυνος εκπαιδευτικός ήταν ο κ. Αρβανιτάκης Γιάννης.

Βασικός σκοπός του Ομίλου είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων αντιμετώπισης τεχνολογικών προβλημάτων (σχεδιασμός, υλοποίηση, δοκιμή, ανατροφοδότηση) σε περιβάλλον ομαδικής συνεργασίας. Επιμέρους στόχοι είναι:

 • η ενίσχυση των γνώσεων των μαθητών σε ένα ευρύ φάσμα θεματικών ενοτήτων που προέρχονται κυρίως από τον χώρο της επιστήμης και τεχνολογίας (Φυσική, Μαθηματικά – Γεωμετρία, Ιατρική, Βιολογία, Μηχανική, Πληροφορική, Υπολογιστική σκέψη κ.α.),
 • η ανάπτυξη δεξιοτήτων ομαδικής εργασίας, διαχείρισης έργου, παρουσίασης και επικοινωνίας, αναλυτικής και συνθετικής σκέψης, δημιουργικότητας και κριτικής σκέψης,
 • η κατανόηση βασικών δομών προγραμματισμού (ακολουθία, επιλογή, επανάληψη, συμβάντα – ενέργειες).

Επισκεφτείτε την σελίδα-ημερολόγιο του ομίλου : https://polymhxanoi.edublogs.org

Παραμύθι και Αφήγηση

Ο Όμιλος απευθύνονταν σε μαθητές και μαθήτριες των τάξεων Β και Γ Δημοτικού και υπεύθυνη εκπαιδευτικός ήταν η κ. Αντωνογιάννη Βασιλική.

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα διδακτικής αξιοποίησης του παραμυθιού στη γλωσσική διδασκαλία, και συγκεκριμένα στη διδασκαλία του κειμενικού είδους της αφήγησης, με βάση το δεδομένο αναλυτικό πρόγραμμα και το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών για τη Γλώσσα και τη Λογοτεχνία.

Αποβλέπει στη συνειδητοποίηση από μέρους των μαθητών της διαχρονικότητας του παραμυθιού και της ιστορικής του εξέλιξης και στην εξοικείωσή τους με τις διαδικασίες της ανάγνωσης, της κατανόησης και της συγγραφής παραμυθιών. Οι μικροί μαθητές, με παιδοκεντρικές, παιγνιώδεις και διαθεματικές δραστηριότητες, που έχουν ως στόχο να βελτιώσουν τις γλωσσικές και κειμενικές δεξιότητές τους, προάγονται σε συγγραφείς παραμυθιών μέσα από την ανάγνωση και την επεξεργασία ποικιλίας παραμυθιών, μαθαίνουν να διαβάζουν προσεκτικά ένα κείμενο, να ανιχνεύουν στοιχεία που έχουν σχέση με τη γραφή και να αξιοποιούν όσα έχουν μάθει.

Τέχνη και πολιτισμός

Ο Όμιλος λειτούργησε από το σχολικό έτος 2015-2016 και απευθύνονταν σε μαθητές και μαθήτριες των τάξεων Ε και ΣΤ Δημοτικού και υπεύθυνος εκπαιδευτικός ήταν ο κ. Σταυρίδης Παύλος.

Σκοπός του Εκπαιδευτικού Ομίλου «Τέχνη και Πολιτισμός» είναι να γνωρίσουν οι μαθητές τις Εικαστικές Τέχνες, να εμβαθύνουν σ΄ αυτές και να τις απολαύσουν μέσα από ισόρροπες δραστηριότητες έρευνας και δημιουργίας έργων, αλλά και μέσα από τη γνώση και την κατανόηση του φαινομένου της τέχνης, ώστε να καλλιεργηθούν ως δημιουργοί και ως φιλότεχνοι θεατές.

Ειδικότερα, μέσα από τις δράσεις του Ομίλου επιδιώκεται να καλλιεργηθεί:

 • Η δημιουργικότητα του μαθητή, η παραγωγή καλλιτεχνικού έργου και η συμμετοχή του στις εικαστικές τέχνες.
 • Η γνώση και η χρήση των υλικών, των μέσων, των εργαλείων και των πηγών σε ποικίλες εικαστικές μορφές.
 • Η ευαίσθητη ανταπόκριση, η κατανόηση, η κριτική προσέγγιση και η ανάλυση του εικαστικού έργου αλλά και του φαινομένου της Τέχνης γενικότερα.
 • Η κατανόηση της πολιτιστικής διάστασης και η συμβολή των τεχνών στον πολιτισμό διαχρονικά και συγχρονικά.

Επιμέρους προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα:

 • Τα παιδιά να κάνουν επιτυχημένη χρήση υλικών και τεχνικών στα έργα του.
 • Να χρησιμοποιούν και να δημιουργούν εικόνες δύο και τριών διαστάσεων, για να εκφράζουν ιδέες, συναισθήματα και εμπειρίες και αργότερα να χρησιμοποιούν σύμβολα.
 • Να αναγνωρίζουν μορφές και μορφικά στοιχεία, που εκφράζουν ιδέες, αξίες, σε έργα διαφορετικών πολιτισμών.
 • Να αναγνωρίζουν τη σημασία και τη σπουδαιότητα της τέχνης σε διάφορους πολιτισμούς.
 • Να δέχονται τις νέες πληροφορίες και να τις μετουσιώνουν, για να εμπλουτίζουν τα έργα τους.
 • Να γνωρίσουν τα ποικίλων μορφών εικαστικά έργα τέχνης, να τα κατανοήσουν, να τα αναλύσουν, να τα ερμηνεύσουν, να τα κρίνουν και να εκτιμήσουν την ελληνική και την παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά.
 • Να χρησιμοποιούν τις γνώσεις τους για τις εικαστικές τέχνες στα άλλα μαθήματα.
 • Να επιλέγουν και να χειρίζονται κατάλληλα εργαλεία, υλικά και τεχνικές και να αποκτούν δεξιότητες, κατασκευάζοντας μακέτες.
 • Να περιγράφουν προφορικά αυτό που βλέπουν σ’ ένα έργο μακέτας.

Φωτο… γράφοντας την πόλη μας

Ο Όμιλος απευθύνονταν σε μαθητές και μαθήτριες των τάξεων Ε και ΣΤ Δημοτικού και υπεύθυνος εκπαιδευτικός ήταν ο κ. Δούκας Δημήτρης.

Τα μαθήματα του Ομίλου αποσκοπούν στην ανακάλυψη βασικών τεχνικών και στην απόκτηση γνώσεων σχετικές με τηφωτογραφία. Επίσης αποβλέπουν στο να καλλιεργηθεί στους μαθητές θετική στάση απέναντι στην τέχνη της φωτογραφίας.

Τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα για τους μαθητές/ μαθήτριεςτου Ομίλου Φωτογραφίας είναι:

 • να εξοικειωθούν με τη χρήση της φωτογραφίας ως μέσο έκφρασης και εξερεύνησης
 • να μάθουν με απλό και ευχάριστο τρόπο τη χρήση της φωτογραφικής μηχανής
 • να κατανοήσουν, καλλιεργήσουν και χρησιμοποιήσουν τις σχετικές με την τεχνική της φωτογραφίας γνώσεις, έτσι ώστε να βελτιώσουν τις φωτογραφίες τους
 • να γνωρίσουν ξανά τον κόσμο μας μέσα από τον φωτογραφικό φακό
 • να έρθουν σε επαφή με τα διάφορα είδη φωτογραφίας, μαθαίνοντας μέσα από το έργο σπουδαίων φωτογράφων
 • να ασχοληθούν με την αισθητική και να αποκτήσουν κριτική στάση στις φωτογραφικές εφαρμογές
 • μέσα από θέματα αισθητικής, σύνθεσης, ιστορίας της φωτογραφίας να βρουν τις αναφορές που χρειάζονται για να περάσουν στην πρακτική εξάσκηση στη φωτογραφία
 • να εξοικειωθούν με τεχνικές της ψηφιακής επεξεργασίας φωτογραφιών
 • να επισκεπτούν εκθέσεις φωτογραφίας έτσι ώστε να έρθουν σε επαφή με το έργο, την οπτική και τις τεχνικές άλλων φωτογράφων
 • να παρουσιάσουν το δικό τους φωτογραφικό υλικό στο κοινό

2017-2018

Μικροί Επιστήμονες εν δράσει

Ο Όμιλος απευθύνονταν σε μαθητές και μαθήτριες των τάξεων Ε και ΣΤ Δημοτικού και υπεύθυνη εκπαιδευτικός ήταν η κ. Καππάτου Αναστασία.

Ο Όμιλος Καινοτομίας « Μικροί Επιστήμονες εν δράσει» δημιουργήθηκε προκειμένου οι μαθητές να μάθουν να ερευνούν το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον με επιστημονικό τρόπο. Το περιβάλλον μάθησης θα έχει διερευνητικά χαρακτηριστικά και θα περιλαμβάνει δύο στάδια:

 • Στο αρχικό στάδιο (πρώτες συναντήσεις) οι μαθητές ατομικά θα παρατηρούν και θα διερευνούν το εκάστοτε περιβάλλον (φύση, οίκημα, σχολείο κ.α.). Έπειτα θα πραγματοποιούν συλλογή του κατάλληλου υλικού με το σωστό εργαλείο. Το υλικό θα ποικίλλει ανάλογα με το προς διερεύνηση περιβάλλον, π.χ. αντικείμενα καθημερινής χρήσης εφόσον ο χώρος έρευνας είναι το σπίτι ή πέτρες και φύλλα, εφόσον η έρευνα θα γίνεται σε ανοικτό χώρο.
 • Στη συνέχεια οι ερευνητές θα μελετούν το υλικό που συνέλεξαν με επιστημονικό τρόπο στο εργαστήριο Φυσικής. Ανά ομάδα εργασίας θα επιλέγουν το κατάλληλο εργαλείο επιστημονικής μελέτης, ανάλογα με τα ερωτήματα που προκύπτουν από το αντικείμενο, π.χ. με το μικροσκόπιο θα δω τη δομή της ύλης μιας πέτρας.

Στις επόμενες συναντήσεις θα μελετηθούν ποικίλα φαινόμενα από τον ευρύτερο χώρο των Φυσικών Επιστημών, με την κατασκευή πειραματικών εφαρμογών, μοντέλων και αυτοσχέδιων κατασκευών από τους ίδιους τους μικρούς Επιστήμονες.

Φωτογραφίζοντας το χθες… σήμερα

Ο Όμιλος απευθύνονταν σε μαθητές και μαθήτριες των τάξεων Ε και ΣΤ Δημοτικού και υπεύθυνος εκπαιδευτικός ήταν ο κ. Δούκας Δημήτρης.

Η μεθόδευση της διδασκαλίας και η προσέγγιση των θεμάτων που θα παρουσιαστούν έχουν ως στόχο την καλλιέργεια θετικής στάσης σε ότι αφορά τη χρήση της φωτογραφίας. Στη σύγχρονη κοινωνία, άλλωστε, είναι πολύ πιθανόν η φωτογραφία να αποτελέσει για τους μαθητές ένα δυνητικό μέσο για την προσωπική τους έκφραση και παρουσία. Δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα και σημασία στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που ενθαρρύνει τον πειραματισμό και τις δημιουργικές δραστηριότητες, οι συναντήσεις του Ομίλου αποβλέπουν στην ανάπτυξη της φωτογραφικής αντίληψης και αισθητικής των μαθητών. Παράλληλα η ανακάλυψη βασικών τεχνικών και γνώσεων σχετικές με την τέχνη της φωτογραφίας θα υποβοηθήσει την ιδιαίτερη ικανότητα που έχουν τα παιδιά σε ότι αφορά στην καλλιέργεια νέων δεξιοτήτων.


2016-2017

Δημιουργική Γραφή Σεναρίου

Ο Όμιλος λειτούργησε από το σχολικό έτος 2015-2016 και απευθύνονταν σε μαθητές και μαθήτριες των τάξεων Ε και ΣΤ Δημοτικού και υπεύθυνη εκπαιδευτικός ήταν η κ. Αμαραντίδου Κυριακή.

Ο συγκεκριμένος όμιλος φιλοδοξεί να αποτελέσει ταυτόχρονα εργαστήρι δημιουργικής γραφής και θεατρικό εργαστήρι. Το αναλυτικό πρόγραμμά του βασίζεται σε ιδέες και προτάσεις πολλών ανθρώπων: του Τριαντάφυλλου Κωτόπουλου, του Σταύρου Γρόσδου, του Τζάνι Ροντάρι, του Νίκου Γκόβα, του Αουγκούτο Μπόαλ, της Σοφίας Νικολαΐδου, του Ανδρέα Καρακίτσιου, του Στάθη Βαλούκου, της Χριστίνας Kallas-Καλογεροπούλου κ.ά.

Μαθητικό ραδιόφωνο

Ο Όμιλος απευθύνονταν σε μαθητές και μαθήτριες των τάξεων Δ, Ε και ΣΤ Δημοτικού και υπεύθυνος εκπαιδευτικός ήταν ο κ. Αρβανιτάκης Γιάννης.

Ο κύριος σκοπός του ομίλου είναι η ενίσχυση της δημιουργικότητας των μαθητών και μαθητριών και η ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας. Επιμέρους στόχοι είναι: Η ενίσχυση των γνώσεων που αφορούν τον τρόπο λειτουργίας του ραδιοφώνου, η ανάπτυξη δεξιοτήτων σχεδιασμού και υλοποίησης μια ραδιοφωνικής εκπομπής, η ανάπτυξη δεξιοτήτων συνεργασίας, η ενίσχυση των γνώσεων σε ένα φάσμα μαθημάτων που σχετίζονται με τις κοινωνικές επιστήμες, η ανάπτυξη δεξιοτήτων επεξεργασίας ήχου και μετάδοσης μέσω του διαδικτύου.


2014-2015

Παιχνίδια γλώσσας και δημιουργική γραφή

Ο Όμιλος λειτούργησε από το σχολικό έτος 2013-2014 και απευθύνονταν σε μαθητές και μαθήτριες των τάξεων Δ και Ε Δημοτικού και υπεύθυνη εκπαιδευτικός ήταν η κ. Πουγαρίδου Παρασκευή.

Η δημιουργική γραφή στο δημοτικό σχολείο είναι μια προσπάθεια να ξυπνήσουμε στο παιδί τα συναισθήματα και τις σκέψεις του, να δώσουμε τροφή στα όνειρα και στη φαντασία του, να το βοηθήσουμε να σκέφτεται και να αποτυπώνει τη σκέψη του χωρίς άγχος και φόβο. Δημιουργικό είναι καθετί που εκφράζει τον εσωτερικό κόσμο του παιδιού, το βοηθάει να εξωτερικεύει τα ερεθίσματα του κόσμου που το περιβάλλει και να τα μετασχηματίζει σε αυτοέκφραση η οποία είναι ταυτόχρονα και εργαλείο επικοινωνίας. Έτσι, δημιουργική γραφή είναι ένας διάλογος ανάμεσα στο παιδί και στον κόσμο του, μια προσπάθεια να τον γνωρίσει, να τον υποτάξει και να τον δώσει με το δικό του τρόπο στους γύρω του.

Παραμύθι και Αφήγηση

Ο Όμιλος απευθύνονταν σε μαθητές και μαθήτριες των τάξεων Β και Γ Δημοτικού και υπεύθυνη εκπαιδευτικός ήταν η κ. Παπαθανασίου Πετρούλα.

Στον Όμιλο θα αξιοποιηθεί η αγάπη των παιδιών για το παραμύθι ώστε να συνειδητοποιήσουν την διαχρονικότητά του και να εξοικειωθούν με τις διαδικασίες ανάγνωσης, κατανόησης και συγγραφής παραμυθιών. Στόχος του προγράμματος είναι επίσης οι μικροί μαθητές μας με παιγνιώδεις διαθεματικές και παιδοκεντρικές δραστηριότητες να βελτιώσουν τις γλωσσικές και κειμενικές τους δεξιότητες. Μέσα από την ανάγνωση και την επεξεργασία πολλών παραμυθιών οι μαθητές θα ανοίξουν νέους δρόμους σκέψης φαντασία, δράση, δημιουργικότητα.


2013-2014

Κριτικός Γραμματισμός

Ο Όμιλος λειτούργησε από το σχολικό έτος 2012-2013 και απευθύνονταν σε μαθητές και μαθήτριες των τάξεων Ε και ΣΤ Δημοτικού και υπεύθυνη εκπαιδευτικός ήταν η κ. Αμαραντίδου Κυριακή.

Το πρόγραμμα που υλοποιείται στηρίζεται στις αρχές του Κριτικού Γραμματισμού, σύμφωνα με τον οποίο κάθε πολιτισμικό προϊόν (και στην περίπτωσή μας η γλώσσα και η λογοτεχνία) προσεγγίζεται μαθησιακά ως ένα πολυεπίπεδο αποτέλεσμα ιδεολογικών, κοινωνικών και τεχνολογικών διεργασιών, οι οποίες στο πλαίσιο της Παιδαγωγικής του Κριτικού Γραμματισμού είναι –και πρέπει να είναι– διερευνήσιμες και ερμηνεύσιμες.

Ο Κριτικός Γραμματισμός, ως εργαλείο κριτικής σκέψης και επίγνωσης, σημαίνει την ενεργό προσέγγιση στην ανάγνωση και στις κειμενικές πρακτικές, στην ανάλυση και την κριτική των σχέσεων μεταξύ των κειμένων, της γλώσσας, της εξουσίας, των κοινωνικών ομάδων και των κοινωνικών πρακτικών, με σκοπό τη διερεύνηση των στάσεων, αξιών και πεποιθήσεων που κρύβονται κάτω από την επιφάνεια ενός κειμένου. Περιλαμβάνει α) τη διερεύνηση του νοήματος του κειμένου, του σκοπού και των κινήτρων του δημιουργού του, β) την κατανόηση ότι τα κείμενα αντιπροσωπεύουν ιδιαίτερες απόψεις, ότι αποσιωπούν άλλες και ότι επηρεάζουν τις ιδέες των ανθρώπων, γ) την αμφισβήτηση των τρόπων με τους οποίους αυτά έχουν κατασκευαστεί και δ) την έμφαση στις πολλαπλές αναγνώσεις των κειμένων, την παρακίνηση των μαθητών να υιοθετήσουν άποψη σε ζητήματα, να σκεφτούν και να ξεκαθαρίσουν τις δικές τους αξίες και στάσεις και να αναλάβουν κοινωνική δράση για μία πιο δίκαιη και δημοκρατική κοινωνία.

Παραμύθι και αφήγηση

Ο Όμιλος λειτούργησε από το σχολικό έτος 2012-2013 και απευθύνονταν σε μαθητές και μαθήτριες των τάξεων Γ και Δ Δημοτικού και υπεύθυνη εκπαιδευτικός ήταν η κ. Αντωνογιάννη Βασιλική.

Στο πλαίσιο του Εργαστηρίου Γλώσσας του Πρότυπου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Φλώρινας λειτούργησε κατά τα σχολικά έτη 2012-13 και 2013-14 ο Όμιλος «Παραμύθι και Αφήγηση», που απευθυνόταν σε μαθητές Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού. Σε αυτό τον Όμιλο υλοποιήθηκε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο αξιοποιώντας την αγάπη των παιδιών για τα παραμύθια, απέβλεπε στη συνειδητοποίηση από μέρους των μαθητών της διαχρονικότητας του παραμυθιού και της ιστορικής του εξέλιξης και στην εξοικείωσή τους με τις διαδικασίες της ανάγνωσης, της κατανόησης και της συγγραφής παραμυθιών. Με το πρόγραμμα αυτό οι μικροί μαθητές με παιδοκεντρικές, παιγνιώδεις και διαθεματικές δραστηριότητες, που είχαν ως στόχο να βελτιώσουν τις γλωσσικές και κειμενικές δεξιότητές τους, προάγονταν σε συγγραφείς παραμυθιών μέσα από την ανάγνωση και την επεξεργασία ποικιλίας παραμυθιών, μάθαιναν να διαβάζουν προσεκτικά ένα κείμενο, να ανιχνεύουν στοιχεία που έχουν σχέση με τη γραφή και να αξιοποιούν όσα έχουν μάθει.