Καλώς ήρθατε στον δικτυακό τόπο του Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Φλώρινας.

Το Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας είναι εξαθέσιο σχολείο και αποτελεί την εξέλιξη του 2ου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου. Σε κάθε τάξη του σχολείου φοιτούν 11 μαθητές και 11 μαθήτριες. Σύμφωνα με το νόμο 3966/2011(ΦΕΚ 118 Α/24-5-2011) : «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις», σκοπός των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων είναι:

 • η εξασφάλιση δημόσιας και δωρεάν υψηλής ποιότητας παιδείας για όλους, που συμβάλλει στην ολόπλευρη, αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη των μαθητών,
 • η προαγωγή της εκπαιδευτικής έρευνας στην πράξη, σε συνεργασία με τις αντίστοιχες Σχολές και Τμήματα των Α.Ε.Ι., στη διδακτική των επί μέρους γνωστικών αντικειμένων, στον ψυχοπαιδαγωγικό τομέα, καθώς και στην οργάνωση, διοίκηση, αξιολόγηση και διαχείριση σχέσεων στο επίπεδο της σχολικής μονάδας,
 • η εκπαίδευση με πρακτική άσκηση των προπτυχιακών φοιτητών και σπουδαστών Τμημάτων Α.Ε.Ι. και, ιδίως, Παιδαγωγικών Τμημάτων και Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών και Φιλοσοφικών Σχολών, καθώς και των μεταπτυχιακών φοιτητών στις επιστήμες της εκπαίδευσης (αγωγής), σε συνεργασία με τις αντίστοιχες Σχολές και Τμήματα, καθώς και η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών της ευρύτερης εκπαιδευτικής κοινότητας, σε συνεργασία με τα Α.Ε.Ι. και το Ι.Ε.Π., η υποστήριξη του στόχου της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της αριστείας, με τη δημιουργία ομίλων, στους οποίους μπορούν να συμμετέχουν μαθητές από όλα τα σχολεία της δημόσιας εκπαίδευσης, και η ανάδειξη, προώθηση και εκπαίδευση μαθητών με ιδιαίτερες μαθησιακές δυνατότητες και ταλέντα αλλά και η υποστήριξη μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες και
 • η πειραματική εφαρμογή ιδίως:
  • προγραμμάτων σπουδών, αναλυτικών προγραμμάτων και μεθόδων διδασκαλίας,
  • εκπαιδευτικού υλικού οποιασδήποτε μορφής,
  • καινοτόμων διδακτικών πρακτικών,
  • καινοτόμων και δημιουργικών δράσεων,
  • προγραμμάτων αξιολόγησης της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου και της υλικοτεχνικής υποδομής των σχολικών μονάδων και
  • νέων μοντέλων διοίκησης και λειτουργίας του σχολείου.

Τα όργανα διοίκησης του Σχολείου είναι σε εθνικό επίπεδο: η Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και σε επίπεδο σχολικής μονάδας, ο Σύλλογος Διδασκόντων και το Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο (ΕΠ.Ε.Σ.) που αποτελείται από τους:

 • Γρίβα Ελένη, Καθηγήτρια του Π.Τ.Δ.Ε του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας.
 • Σούλιο Ιωάννη, Σχολικό Σύμβουλο.
 • Σεχίδη Κωνσταντίνο, Διευθυντή του Σχολείου.
 • Αμαραντίδου Κυριακή, δασκάλα του Σχολείου.
 • Καππάτου Αναστασία, δασκάλα του Σχολείου.