Το σχολείο μας συμμετέχει ως εταίρος στο πρόγραμμα Critical Thinking for Successful Jobs, THINK4JOBS (2020-1-EL01-KA203-078797), μαζί με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.

Το πρόγραμμα THINK4JOBS (2020-1-EL01-KA203-078797) ενώνει μία διεπιστημονική ομάδα με Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης και Επιχειρήσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα της Κριτικής Σκέψης από πέντε χώρες της Ευρώπης, την Ελλάδα, την Πορτογαλία, την Ρουμανία, την Λιθουανία και την Γερμανία. Συγκεκριμένα, το έργο προτείνει την ανάπτυξη Μικτών Προγραμμάτων Σπουδών Κριτικής Σκέψης (Critical Thinking blended apprenticeship curricula) τα οποία θα διαμορφώσουν την Πρακτική Άσκηση με σκοπό να δώσουν στους φοιτητές των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης τη δυνατότητα να εκπαιδευτούν και να αποκτήσουν δεξιότητες Κριτικής Σκέψης με συστηματικό τρόπο, μεταφέροντάς τες από την τριτοβάθμια εκπαίδευση στην επαγγελματική τους ζωή.

Το έργο στοχεύει στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Αγοράς Εργασίας με σκοπό την αποτελεσματική προαγωγή, ανάπτυξη, υποστήριξη, και αξιολόγηση της Κριτικής Σκέψης των φοιτητών κατά την μετάβασή τους στην αγορά εργασίας. Ως εκ τούτου αξιοποιείται ο θεσμός της Πρακτικής Άσκησης, ο οποίος συχνά συντονίζεται τόσο από τα Ιδρύματα της Τριτοβάθμιας όσο και από φορείς της αγοράς εργασίας, ως μία πλατφόρμα γεφύρωσης του χάσματος των δεξιοτήτων που έχουν οι φοιτητές ολοκληρώνοντας τις σπουδές τους και εκείνων που απαιτούνται από την αγορά εργασίας.

Για να ανταπεξέλθουμε στο σκοπό του προγράμματος, πρέπει να πετύχουμε τους ακόλουθους στόχους: 

  1. Να αναπτύξουμε την Εργαλειοθήκη (Toolkit) του THINK4JOBS, η οποία θα ανιχνεύει, αφενός,  τα υπάρχοντα κενά στην ανάπτυξη και εφαρμογή της διδασκαλίας της Κριτικής Σκέψης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και στην Αγορά Εργασίας, και αφετέρου θα συμπεριλαμβάνει 10 σενάρια βασισμένα στην Αγορά Εργασίας και στους επαγγελματικούς τομείς που δραστηριοποιούνται στην κοινοπραξία (δλδ, Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών, Κτηνιατρική, Οικονομικά, Εταιρική Διαχείριση και Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης) καθώς και οδηγίες διδακτικής αξιοποίησής τους. 
  2. Να αναπτύξουμε ένα αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης Εκπαιδευτών οι οποίοι προέρχονται από την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και τις Επιχειρήσεις με στόχο την επιμόρφωσή τους σε ζητήματα που αφορούν την προώθηση, ανάπτυξη, υποστήριξη και αξιολόγηση της Κριτικής Σκέψης στην Πρακτική Άσκηση Φοιτητών καθώς και στην ανάπτυξη Μικτών Προγραμμάτων Σπουδών με την αξιοποίηση της πλατφόρμας Moodle.
  3. Να επιμορφώσει 15 Εκπαιδευτές από την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και 15 από τις Επιχειρήσεις αξιοποιώντας το Αναλυτικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης (βλ. Στόχος 2).
  4. Να αναπτύξει 15 Μικτά Αναλυτικά Προγράμματα για την Πρακτική Άσκηση του φοιτητικού πληθυσμού στα γνωστικά αντικείμενα που στοχεύει η κοινοπραξία (δλδ, Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών, Κτηνιατρική, Οικονομικά, Εταιρική Διαχείριση και Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης) μέσα από συνεργασία μεταξύ της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και της Αγοράς Εργασίας. 
  5. Να εφαρμόσουμε και να αξιολογήσουμε τα 15 Μικτά Αναλυτικά Προγράμματα για την Πρακτική Άσκηση του φοιτητικού πληθυσμού στα διάφορα γνωστικά αντικείμενα (δλδ, Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών, Κτηνιατρική, Οικονομικά, Εταιρική Διαχείριση και Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης) της κοινοπραξίας εμπλέκοντας περίπου 150 φοιτητές. 
  6. Να αναπτύξουμε μία σειρά από οδηγίες, ένα πρωτόκολλο για το πως θα πρέπει να προωθείται η Κριτική Σκέψη σε Μικτά Αναλυτικά Προγράμματα Πρακτικών Ασκήσεων. 
  7. Να προωθήσουμε και να κάνουμε διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου στην Ακαδημαϊκή και Ερευνητική κοινότητα δημοσιεύοντας έναν ειδικό τόμο για το πως μπορεί να μεταφερθεί η Κριτική Σκέψη από την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στην Αγορά Εργασίας και για τη συμβολή των Επιχειρήσεων στο συγκεκριμένο εγχείρημα.

Μπορείτε να δείτε περισσότερα στην ιστοσελίδα του προγράμματος: https://think4jobs.uowm.gr