Ο κανονισμός επιχειρεί να διευκρινίσει και να ορίσει ζητήματα που αποτελούν προϋποθέσεις για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου, την απρόσκοπτη και αποτελεσματική υλοποίηση του εκπαιδευτικού έργου. Συγκεκριμένα, ο κανονισμός περιγράφει: επιθυμητές στάσεις, συμπεριφορές, και ενέργειες, οδηγίες για τη διευθέτηση κρίσιμων και έκτακτων ζητημάτων, καθώς και διενέξεων που προκύπτουν μεταξύ των παραγόντων της σχολικής ζωής.

Εξαιρούνται από τον κανονισμό ζητήματα: α) για τα οποία υπάρχει σχετική πρόνοια σε κανονιστικά κείμενα (νόμους, υπουργικές αποφάσεις, διατάγματα, εγκυκλίους), β) όσα αποτελούν αντικείμενο του παιδαγωγικού και επιστημονικού έργου του δασκάλου, ιδίως αυτά που αφορούν τη συμπεριφορά, τις στάσεις και τις ενέργειες των μαθητών και γ) όσα περιλαμβάνονται στις πρόνοιες που πρέπει να λαμβάνει ένας εκπαιδευτικός για την τάξη του.

Όταν κρίνεται αναγκαίο, ο κανονισμός θα αναπροσαρμόζεται για να παραμένει συγχρονισμένος με την εκπαιδευτική πραγματικότητα και να ικανοποιεί με τον καλύτερο τρόπο τους στόχους για τους οποίους συντάχθηκε. Οποιαδήποτε τροποποίηση ή προσθήκη θα προκύπτει από τη συνεργασία του Συλλόγου Διδασκόντων και του Επιστημονικού Εποπτικού Συμβουλίου του σχολείου.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑ

Ο διευθυντής βρίσκεται στο σχολείο καθ’ όλη τη διάρκεια του εργασιακού ωραρίου, εκτός και αν υπηρεσιακοί λόγοι τον αναγκάζουν να απουσιάζει.

Προσέρχεται στο σχολείο πριν από τους εκπαιδευτικούς και φεύγει μετά από αυτούς.

Κυκλοφορεί στους χώρους του σχολείου και κάνει αισθητή την παρουσία του, ιδιαίτερα κατά την προσέλευση και την αποχώρηση των μαθητών, αλλά και στα διαλείμματα.

Διευθύνει την πρωινή συγκέντρωση η οποία αποτελεί εισαγωγή στην εκπαιδευτική διαδικασία, κάνει ανακοινώσεις που αφορούν τους μαθητές και γενικά τη λειτουργία του σχολείου και δημιουργεί ευνοϊκές ψυχοσυναισθηματικές προϋποθέσεις και θετικά
κίνητρα για το ξεκίνημα της σχολικής ζωής.

ΗΓΕΣΙΑ

Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς ο διευθυντής του σχολείου παρουσιάζει στο διδακτικό προσωπικό το βασικό πλαίσιο αρχών που διέπει το διοικητικό και παιδαγωγικό του έργο και αφορά:

 • τα διοικητικά θέματα
 • την επικοινωνία και συνεργασία με το διδακτικό προσωπικό, το Εποπτικό Συμβούλιο,
 • τους γονείς των μαθητών, την ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα
 • τους τρόπους παρέμβασης και διευθέτησης διενέξεων και επεισοδίων που παρεμποδίζουν το εκπαιδευτικό έργο.

Ανακοινώνει τις πρωτοβουλίες που προτίθεται να αναλάβει, με τη σύμφωνη γνώμη και από κοινού με το διδακτικό προσωπικό, για τη εξασφάλιση και τη βελτίωση των προϋποθέσεων υλοποίησης του εκπαιδευτικού έργου.

Επικοινωνεί τακτικά με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων και συμμετέχει στις συνεδριάσεις του οργάνου όταν καλείται, προκειμένου να εξασφαλίσει πυκνό δίκτυο επικοινωνίας και ενημέρωσης.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για τον προγραμματισμό του εκπαιδευτικού έργου. Συγκεκριμένα:

 • διαμορφώνει τις προϋποθέσεις συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών
 • προτείνει σχολικές δράσεις και καινοτόμα προγράμματα
 • διευρύνει και εξασφαλίζει δίκτυα συνεργασίας και εκτός του σχολείου
 • συντάσσει τον ετήσιο προγραμματισμό του εκπαιδευτικού έργου, τον αναρτά στον πίνακα ανακοινώσεων και τον κοινοποιεί στον σχολικό σύμβουλο.
 • Οργανώνει τις παιδαγωγικές συνεδριάσεις στις οποίες και προΐσταται και εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις ομαλής διεξαγωγής των εργασιών τους.
 • Επικοινωνεί με τους μαθητές, επιτρέπει την πρόσβαση στο γραφείο του, η πόρτα του οποίου θα πρέπει να είναι ανοιχτή, εκτός και αν συντρέχουν ειδικοί λόγοι.

Αρνητικά επεισόδια που οφείλονται σε συμπεριφορές ή πράξεις μαθητών, τα διαχειρίζεται με γνώμονα τις σύγχρονες παραδοχές της παιδαγωγικής και εξαντλεί όλα τα περιθώρια που διαμορφώνονται από την προσωπική του συγκρότηση και τη σχετική νομοθεσία όσον αφορά την επιβολή ποινών.

Όταν εκπαιδευτικοί του σχολείου συμπεριφέρονται σε άλλους εκπαιδευτικούς, μαθητές ή γονείς με τρόπο που δεν αρμόζει, ο διευθυντής φροντίζει τα ζητήματα που προκύπτουν να επιλύονται εντός της σχολικής μονάδας με τη συνεργασία όλων όσοι εμπλέκονται. Αν δεν υπάρξει διευθέτηση, ενημερώνεται ο σχολικός σύμβουλος του σχολείου και, περαιτέρω, το Εποπτικό Συμβούλιο, προκειμένου να παρέμβουν.

Σε περιπτώσεις υπηρεσιακών παραπτωμάτων των εκπαιδευτικών του σχολείου, εξασφαλίζει την καλή επικοινωνία προκειμένου να αποφευχθεί η πόλωση. Ακολουθεί η εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας.

Ο διευθυντής κλειδώνει την αυλόπορτα ή την πόρτα του διδακτηρίου στις 8.30 π.μ. και τις ανοίγει στις 13.15.

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Ο διευθυντής φροντίζει τη δημόσια εικόνα του σχολείου, δημοσιοποιώντας κείμενα που αφορούν το εκπαιδευτικό έργο που επιτελείται στο σχολείο που θητεύει, με ανακοινώσεις στα τοπικά έντυπα ή ηλεκτρονικά μέσα. Το σχετικό υλικό μπορεί να δημοσιευτεί υπό τις προϋποθέσεις δημοσιότητας που ισχύουν και για το διδακτικό προσωπικό.


ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ

Το διδακτικό προσωπικό προσέρχεται έγκαιρα στο σχολείο και συμμετέχει στην πρωινή συγκέντρωση η οποία αποτελεί εναρκτήριο επεισόδιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Οι εκπαιδευτικοί που έχουν εφημερία προσέρχονται νωρίτερα.

Εκπαιδευτικός που έχει ολοκληρώσει το διδακτικό του ωράριο και δεν έχει άλλες εργασίες στο σχολείο, μπορεί να αποχωρήσει, αφού πρώτα ενημερώσει τον διευθυντή, ή, αν αυτός απουσιάζει, κάποιο άλλο μέλος του διδακτικού προσωπικού.

Αφού τελειώσει το ημερήσιο πρόγραμμα, οι εκπαιδευτικοί που εφημερεύουν αποχωρούν μετά την αποχώρηση και του τελευταίου μαθητή.

ΕΦΗΜΕΡΙΑ

Οι εφημερεύοντες εκπαιδευτικοί προσέρχονται έγκαιρα στον σχολικό χώρο, τουλάχιστον δεκαπέντε λεπτά πριν την πρωινή συγκέντρωση. Υποδέχονται τα παιδιά στην αυλή, αν το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες, ή στην πόρτα του σχολικού κτηρίου.

Δεν επιτρέπουν την είσοδο γονέων και κηδεμόνων στην αυλή ή στους εσωτερικούς χώρους της σχολικής μονάδας, εκτός και αν συντρέχουν πολύ σοβαροί λόγοι ή έχει προγραμματιστεί κάποια συνάντηση με τον διευθυντή ή κάποιον εκπαιδευτικό.

Κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων και με ευνοϊκές καιρικές συνθήκες, φροντίζουν όλοι οι μαθητές να βγουν στην αυλή. Κατά τη διάρκεια των χειμερινών μηνών και γενικά όταν δεν το επιτρέπει ο καιρός, οι μαθητές παραμένουν μέσα στην σχολική μονάδα, αλλά πάντα έξω από τις αίθουσες, οι οποίες κλειδώνουν και αερίζονται.

Οι εφημερεύοντες εκπαιδευτικοί κινούνται διαρκώς στον χώρο ευθύνης τους, τον οποίο εποπτεύουν και επεμβαίνουν όταν χρειαστεί άμεσα και από κοντά.

Με τη λήξη του ημερήσιου σχολικού προγράμματος, φροντίζουν για την ομαλή αποχώρηση των μαθητών, τους οποίους συνοδεύουν στην έξοδο της αυλής, ή του διδακτηρίου, απ’ όπου τα παραλαμβάνουν οι γονείς ή οι κηδεμόνες τους.

Αν κάποιος γονέας ή κηδεμόνας καθυστερεί πέραν των 10 λεπτών να παραλάβει μαθητή, οι εφημερεύοντες εκπαιδευτικοί επικοινωνούν μαζί του τηλεφωνικά.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ

Το διδακτικό προσωπικό συμμετέχει σε μία παιδαγωγική συνεδρία ανά τρίμηνο, η οποία συγκαλείται υποχρεωτικά, αλλά και όποτε κρίνεται αναγκαίο μετά από πρωτοβουλία του διδακτικού προσωπικού ή και του διευθυντή ή και του Εποπτικού Συμβουλίου του σχολείου. Στις συνεδριάσεις αυτές, όταν κρίνεται απαραίτητο και μετά από πρόσκληση, μπορούν να συμμετέχουν μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου του σχολείου, ο Διευθυντής Εκπαίδευσης ή άλλα στελέχη της εκπαίδευσης, όπως και ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων. Οι συνεδριάσεις αυτές πραγματοποιούνται μέσα στο εργασιακό ωράριο των εκπαιδευτικών, μετά το τέλος εορταστικών εκδηλώσεων, ή και κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης των φοιτητών.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Οι εκπαιδευτικοί συνεργάζονται μεταξύ τους σε ζητήματα που αφορούν σχολικές δράσεις μέσα και έξω από το σχολείο: διδακτικές επισκέψεις, γιορτές και εκδηλώσεις της σχολικής ζωής, εκπαιδευτικά προγράμματα. Συνεργάζονται στην καθημερινή σχολική ζωή για τις εφημερίες, την επίλυση διενέξεων μεταξύ παραγόντων της σχολικής ζωής (εκπαιδευτικών, μαθητών, γονέων), τη διευθέτηση επεισοδίων που εμποδίζουν την ομαλή διεξαγωγή του εκπαιδευτικού έργου.

Αναλαμβάνουν από κοινού πρωτοβουλίες για τη βελτίωση των παιδαγωγικών και των υλικών προϋποθέσεων του εκπαιδευτικού έργου.

Συνεργάζονται σε ζητήματα που αφορούν την έρευνα, την ενδοσχολική επιμόρφωση, τις αμοιβαίες παρακολουθήσεις διδασκαλιών, τη συμμετοχή σε επιμορφωτικές δράσεις που πραγματοποιούνται με πρωτοβουλίες άλλων σχολείων ή στελεχών εκπαίδευσης, συμμετέχουν σε επιστημονικά συνέδρια με από κοινού ανακοινώσεις και δημοσιεύουν άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά.

ΓΟΝΕΙΣ

Αν παρουσιαστεί ανάγκη αναχώρησης μαθητή πριν τη λήξη του σχολικού ωραρίου, ο εκπαιδευτικός της τάξης ενημερώνει τον γονέα ή κηδεμόνα για την παραλαβή του από το σχολείο.

Ο εκπαιδευτικός ενημερώνει έγκαιρα τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών σε περίπτωση παράτασης του σχολικού ωραρίου πέραν του προβλεπόμενου, σε έκτακτες περιπτώσεις, όπως η πραγματοποίηση μιας διδακτικής επίσκεψης και καθορίζει τον
τρόπο παραλαβής των μαθητών.

Σε περίπτωση απουσίας ή καθυστερημένης προσέλευσης μαθητή, ο εκπαιδευτικός επικοινωνεί τηλεφωνικά με τον γονέα ή κηδεμόνα προκειμένου να ενημερώσει και να ενημερωθεί σχετικά. Όταν ο μαθητής έχει άτακτη φοίτηση με συχνές απουσίες, ή όταν συστηματικά αργεί να προσέλθει το πρωί, ο εκπαιδευτικός ενημερώνει γραπτά τον γονέα ή κηδεμόνα και ζητά συνάντηση στο σχολείο, παρουσία και του διευθυντή, για να ενημερωθεί για τους λόγους των φαινομένων αυτών και να μεθοδεύσει την επίλυσή τους.

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Ο εκπαιδευτικός δημοσιεύει στα έντυπα μέσα ή και στο διαδίκτυο υλικό που αφορά το εκπαιδευτικό του έργο και τη σχολική ζωή, λαμβάνοντας υπόψη τα εξής κριτήρια:

 • Κάθε δημοσίευση υλικού που απεικονίζει μαθητές, γίνεται μετά από έγγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων.
 • Ο σκοπός της δημοσίευσης θα πρέπει να είναι αμιγώς εκπαιδευτικός, να απευθύνεται και να ενημερώνει, δηλαδή, την εκπαιδευτική κοινότητα και την κοινωνία γενικότερα για τις παιδαγωγικές ή διδακτικές πρακτικές που ακολούθησε.
 • Το υλικό που θα δημοσιεύει: α) θα πρέπει να είναι ενδεικτικό, να καταδεικνύει και να τεκμηριώνει, δηλαδή, τις πρακτικές που ακολούθησε, β) ειδικότερα οι εικόνες και τα βίντεο θα πρέπει να συνοδεύονται από κείμενα που θα περιγράφουν τι ακριβώς βλέπει ο χρήστης –μια εικόνα, στατική ή κινούμενη, αξίζει ασφαλώς χίλιες λέξεις, όταν όμως συνοδεύεται και από λέξεις, τότε αξίζει πολύ περισσότερα και γ) το δημοσιευόμενο υλικό να δίνει μια κατά το δυνατόν ολοκληρωμένη εικόνα.
 • Οι εικόνες ή και τα βίντεο που δημοσιεύονται και εικονίζουν μαθητές ή ομάδες μαθητών, θα πρέπει να είναι μακρινά πλάνα και να έχουν μικρές διαστάσεις και ανάλυση, ώστε να είναι αδύνατος ο συσχετισμός με προσωπικά δεδομένα και η ταυτοποίηση των εικονιζόμενων προσώπων από άγνωστους χρήστες. Εναλλακτικά, μπορεί να γίνει «θόλωση» ή απόκρυψη προσώπων.
 • Στο διαδίκτυο οι δημοσιεύσεις θα πρέπει να γίνονται σε ιστότοπους ή σε σελίδες/ομάδες κοινωνικών δικτύων που ανήκουν στο σχολείο, σε άλλα σχολεία, στο Π.Σ.Δ., ή σε αποδεδειγμένα αξιόπιστους εκπαιδευτικούς ιστότοπους και σελίδες/ομάδες κοινωνικών δικτύων. Ειδικότερα, δεν επιτρέπεται η δημοσίευση υλικού στο οποίο εικονίζονται μαθητές σε προσωπικές ιστοσελίδες ή προσωπικά προφίλ κοινωνικών δικτύων που ανήκουν σε εκπαιδευτικούς.
 • Τα παραπάνω κριτήρια αφορούν και τη δημοσίευση υλικού η οποία προτείνεται ή προκύπτει ως υποχρέωση από τη συμμετοχή σε δραστηριότητες (π.χ. διαγωνισμός, ευρωπαϊκό πρόγραμμα ή έργο, κλπ.).

ΓΟΝΕΙΣ

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ

Φροντίζουν για την τακτική φοίτηση των παιδιών τους τηρώντας το καθημερινό ωράριο, καθώς και τη συμμετοχή τους σε όλες τις εκδηλώσεις (γιορτές, επετείους, εκπαιδευτικές δράσεις) του σχολείου, με βάση το τροποποιημένο κάθε φορά ωράριο.

Είναι υπεύθυνοι για την έγκαιρη προσέλευση (έως τις 8:05) και αποχώρηση (έως τις 13:25) των μαθητών. Εάν πρόκειται να καθυστερήσουν στην παραλαβή του παιδιού τους, ενημερώνουν τηλεφωνικά τον διευθυντή του σχολείου.

Στην αρχή της σχολικής χρονιάς δηλώνουν υπεύθυνα στον διευθυντή ποιος/ποιοι είναι οι συνοδοί των παιδιών τους στο σχολείο ή εάν έρχονται και αποχωρούν ασυνόδευτα.

Εισέρχονται στην αυλή ή το διδακτήριο μόνο εάν υπάρχει γι’ αυτό εκ των προτέρων συνεννόηση με τον διευθυντή ή το διδακτικό προσωπικό.

Οι γονείς των μαθητών που φοιτούν στην Α΄ και Β΄ τάξη, συνοδεύουν τα παιδιά τους στις εκδρομές.

Όταν έχει προκηρυχθεί απεργία για τους εκπαιδευτικούς, οι γονείς/κηδεμόνες οφείλουν να παρευρίσκονται στη συγκέντρωση που γίνεται, προκειμένου να ενημερωθούν για τους εκπαιδευτικούς που απεργούν.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Ενημερώνουν τον εκπαιδευτικό της τάξης και τον διευθυντή του σχολείου για κάθε ιδιαιτερότητα που αφορά τη σωματική και ψυχοσυναισθηματική υγεία του παιδιού τους.

Ενημερώνουν τον διευθυντή και τον εκπαιδευτικό της τάξης για ζητήματα που αφορούν την κηδεμονία του παιδιού, όταν πρόκειται για διαζευγμένους γονείς και την κηδεμονία ασκεί με δικαστική απόφαση ο ένας γονέας.

Όταν το παιδί τους πρόκειται να απουσιάσει, ενημερώνουν έγκαιρα τον διευθυντή και τον εκπαιδευτικό της τάξης, τηλεφωνικά ή με τη φυσική τους παρουσία.

Διαβάζουν προσεκτικά όλα τα ενημερωτικά σημειώματα που μεταφέρουν οι μαθητές στο σπίτι, ή αναρτώνται στην ιστοσελίδα του σχολείου, ή στον πίνακα ανακοινώσεων της κεντρικής εισόδου, προκειμένου να ενημερώνονται έγκαιρα και έγκυρα για
ζητήματα που αφορούν το εκπαιδευτικό έργο και τη σχολική ζωή γενικότερα.

Ενημερώνονται από τον εκπαιδευτικό της τάξης για το εκπαιδευτικό έργο, συζητούν μαζί τους και κάνουν προτάσεις, χωρίς όμως να απαιτούν και να παρεμβαίνουν στον σχεδιασμό και την υλοποίηση του εκπαιδευτικού έργου.

ΠΑΡΟΥΣΙΑ

Οι γονείς προσέρχονται στο σχολείο:

 • Μια φορά το μήνα για ενημέρωση σχετικά με το παιδί τους, την ημέρα και ώρα που έχει ορίσει ο δάσκαλος/η δασκάλα της τάξης.
 • Στο τέλος κάθε τριμήνου για να παραλάβουν την αξιολόγηση του παιδιού τους και να ενημερωθούν για την πορεία του.
 • Στις ανοιχτές εκδηλώσεις της σχολικής ζωής.
 • Στο τέλος κάθε διδακτικού έτους για τους τίτλους προόδου – σπουδών.
 • Έκτακτα, όταν καλούνται από τον διευθυντή του σχολείου ή τον εκπαιδευτικό της τάξης, ή όταν οι ίδιοι έχουν ειδοποιήσει προηγουμένως το σχολείο.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν μετά από απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων επιτρέπεται η παραμονή στον σχολικό χώρο γονέα παιδιού που αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Όταν κατά τη διάρκεια της σχολικής ζωής προκύπτουν έντονες διαφωνίες, εντάσεις ή και διενέξεις μεταξύ παιδιών, οι γονείς δεν εισέρχονται στους σχολικούς χώρους για να επιπλήξουν, να τιμωρήσουν ή να νουθετήσουν παιδιά που ήρθαν σε διένεξη με τα δικά τους, αλλά επικοινωνούν με τον εκπαιδευτικό της τάξης, ή τον διευθυντή, έτσι ώστε να ενεργοποιηθούν οι παιδαγωγικά και επιστημονικά αποδεκτές διαδικασίες για την επίλυσή τους.

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Στις ανοιχτές για το κοινό εκδηλώσεις του σχολείου, οι γονείς επιτρέπεται να καταγράφουν με ψηφιακά μέσα τα παιδιά τους ή σκηνές από όσα διαδραματίζονται. Ωστόσο, δεν επιτρέπεται να δημοσιεύουν, με οποιονδήποτε τρόπο και μέσο, το παραγόμενο υλικό, εκτός από αυτό που αφορά αποκλειστικά το δικό τους παιδί.

ΜΑΘΗΤΕΣ

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ

Οι μαθητές προσέρχονται στο σχολείο μέχρι τις 8.05 π.μ. και αποχωρούν μέχρι τις 13.25.

Αν παραστεί ανάγκη κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου, ο μαθητής αποχωρεί συνοδεία γονέα ή κηδεμόνα τον οποίο έχει προηγουμένως ενημερώσει ο δάσκαλος/η δασκάλα της τάξης ή ο διευθυντής.

Οι μαθητές τηρούν το καθημερινό, το εορταστικό – επετειακό και το περιστασιακό ωράριο λειτουργίας του σχολείου, συμμετέχοντας σε όλες τις πτυχές του εκπαιδευτικού έργου και της σχολικής ζωής γενικότερα.

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος όλοι οι μαθητές βγαίνουν στον προαύλιο χώρο.

Όταν ο καιρός δεν το επιτρέπει, βγαίνουν από τις τάξεις και παραμένουν στους ανοιχτούς εσωτερικούς χώρους, στο ισόγειο και στον πρώτο όροφο του διδακτηρίου.

Όταν κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων προκύπτουν έντονες διαφωνίες, εντάσεις ή και διενέξεις μεταξύ μαθητών, οι μαθητές απευθύνονται στους εφημερεύοντες εκπαιδευτικούς.

Εξαιτίας της στενότητας του χώρου της αυλής, παιχνίδια με μπάλες δεν επιτρέπονται κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων.

Μόλις χτυπήσει το κουδούνι για μάθημα, μπαίνουν στο διδακτήριο και στην αίθουσα της τάξης τους, χωρίς να τρέχουν ή να σπρώχνονται. Αν έχουν Γυμναστική, ή έχει προηγηθεί σχετική οδηγία, παραμένουν στο προαύλιο.

ΣΧΟΛΙΚΗ ΖΩΗ

Συμμετέχουν σε όλες τις σχολικές δράσεις και τις ανοιχτές εκδηλώσεις του σχολείου, καθώς αυτές αποτελούν μέρος του εκπαιδευτικού έργου και της σχολικής ζωής γενικότερα.

Οι μαθητές της ΣΤ΄ τάξης «υιοθετούν» τους μαθητές της Α΄ τάξης, ώστε να βοηθήσουν στην ομαλότερη ένταξή τους στη σχολική κοινότητα.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στους χώρους του σχολείου, ή εκτός αυτών όταν πρόκειται για σχολικές δράσεις, αποφεύγουν κάθε επικοινωνία, επαφή ή και συναλλαγή, με άτομα που δεν γνωρίζουν και ενημερώνουν άμεσα τους εκπαιδευτικούς.

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

Συμβάλλουν στη διατήρηση της καθαριότητας σε όλους τους χώρους του σχολείου, ιδιαίτερα στις τουαλέτες, τηρώντας τους στοιχειώδεις κανόνες υγιεινής.

ΣΥΣΚΕΥΕΣ – ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Ηλεκτρονικές συσκευές (κινητά τηλέφωνα, τάμπλετ, φωτογραφικές μηχανές, κάμερες, παιχνιδομηχανές, κλπ.) μπορούν να έχουν μαζί τους οι μαθητές μόνο αν κάτι τέτοιο ανήκει στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό του δασκάλου/της δασκάλας της τάξης και τους έχει ζητηθεί.

Το ψηφιακό υλικό που έχουν καταγράψει με τις ηλεκτρονικές τους συσκευές οι μαθητές, δημοσιεύεται αποκλειστικά και μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς καιύστερα από συνεννόηση με τον δάσκαλο.

Το παραγόμενο ψηφιακό υλικό μπορεί να δημοσιευτεί υπό τις προϋποθέσεις που ισχύουν και για τους εκπαιδευτικούς του σχολείου.

Στην εξαιρετική περίπτωση που μαθητής έχει στην κατοχή του κινητό τηλέφωνο, το παραδίδει στον εκπαιδευτικό της τάξης του και το παραλαμβάνει μετά τη λήξη του ωρολογίου προγράμματος.

Η Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου
Ελένη Γρίβα
Καθηγήτρια Π.Δ.Μ


Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Σχολικής Βιβλιοθήκης «ΑΛΚΗ ΖΕΗ»

Ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας της σχολικής βιβλιοθήκης συντάχθηκε σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση (αριθμ. Πρωτοκ. Φ14/22511/Δ1/9-2-2018) (ΦΕΚ Β’688/28-02-2018) με θέμα: «Ίδρυση Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών Δημόσιων Δημοτικών Σχολείων».

Ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας είναι προσαρμοσμένος στις ιδιαίτερες συνθήκες της σχολικής μονάδας, απαντά στις τρέχουσες ανάγκες των χρηστών και μπορεί να ανανεωθεί μερικώς ή στο σύνολό του, κάθε φορά που οι συνθήκες το επιβάλλουν, όπως αυτές θα εκτιμώνται και θα αναλύονται από το Σύλλογο Διδασκόντων και τον/την Υπεύθυνο/η της Σχολικής Βιβλιοθήκης.

Ο κανονισμός αναρτάται σε εμφανές σημείο της σχολικής βιβλιοθήκης, στην ιστοσελίδα του σχολείου και αντίγραφό του διατηρείται στο αρχείο της σχολικής μονάδας. Οι μαθητές, οι μαθήτριες και οι γονείς τους ενημερώνονται για τη λειτουργία της βιβλιοθήκης στην αρχή κάθε σχολικής χρονιάς.

Η παρούσα έκδοσή του εγκρίθηκε με την υπ. Αριθ. 2/1-9-2021 Πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων.

Σκοπός της Σχολικής Βιβλιοθήκης είναι:

 1. Η εξυπηρέτηση και κάλυψη των πνευματικών, πληροφοριακών και εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών και εκπαιδευτικών του σχολείου.
 2. Η υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου, προσφέροντας πηγές πληροφόρησης και μέσα για το σχεδιασμό νέων μεθοδολογιών στις διαδικασίες μάθησης.
 3. Η καλλιέργεια μακροχρόνιας σχέσης των μαθητών/τριών με τον κόσμο του βιβλίου, μέσα από την απόλαυση της ανάγνωσης.

Στελέχωση της Σχολικής Βιβλιοθήκης

 1. Με απόφαση και σχετική πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων ορίζεται ένας/μια Υπεύθυνος/η της Σχολικής Βιβλιοθήκης. Η ευθύνη λειτουργίας της μπορεί να ανατεθεί σε εκπαιδευτικό οποιασδήποτε ειδικότητας. Στον εκπαιδευτικό που φέρει την ευθύνη λειτουργίας της Σχολικής Βιβλιοθήκης δεν προβλέπεται χορήγηση επιδόματος.
 2. Αντίγραφο του πρακτικού Συλλόγου Διδασκόντων, στο οποίο αναφέρεται ο/η εκπαιδευτικός που ορίζεται ως Υπεύθυνος/η της Σχολικής Βιβλιοθήκης, καθώς και οι ώρες λειτουργίας της, κοινοποιείται στον/ην οικείο/α Διευθυντή/ντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Επίσης, επισυνάπτεται στο Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα και αναρτάται σε εμφανές σημείο στο γραφείο των εκπαιδευτικών, καθώς και στο χώρο λειτουργίας της Σχολικής Βιβλιοθήκης.
 3. Οι ώρες λειτουργίας της Σχολικής Βιβλιοθήκης (3 ώρες ανά εβδομάδα) θεωρούνται ως διδακτικές ώρες για τον/την εκπαιδευτικό που ορίζεται, με σχετική Πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων, ως Υπεύθυνος/η λειτουργίας της Σχολικής Βιβλιοθήκης.

Ώρες λειτουργίας της σχολικής βιβλιοθήκης

 1. Η Βιβλιοθήκη παραμένει ανοιχτή τουλάχιστον για τρεις (3) ώρες την εβδομάδα. Η επιλογή των ωρών λειτουργίας της Βιβλιοθήκης γίνεται έπειτα από τεκμηριωμένη εισήγηση του Υπεύθυνου/ης Σχολικής Βιβλιοθήκης και μετά από απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, δίνοντας προτεραιότητα, σε κάθε περίπτωση, στην ακώλυτη εφαρμογή του Εβδομαδιαίου Ωρολογίου Προγράμματος.
 2. Κάθε εκπαιδευτικός, με τους μαθητές/τριες του τμήματός του, δύναται να έχει πρόσβαση στο χώρο της Σχολικής Βιβλιοθήκης και εκτός των τακτικών ωρών λειτουργίας της, μετά από συνεννόηση με τον/την Υπεύθυνο/η της Βιβλιοθήκης, για ανάπτυξη σχετικών δράσεων/ δραστηριοτήτων, ανάλογα με τις εκπαιδευτικές/μαθησιακές ανάγκες τους.
 3. Το ωράριο λειτουργίας παραμένει σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους και τροποποιείται, αν κριθεί αναγκαίο, από το Σύλλογο Διδασκόντων, λαμβάνοντας πρωτίστως υπόψη τις ανάγκες του Εβδομαδιαίου Ωρολογίου Προγράμματος του σχολείου, για την ανεμπόδιστη εφαρμογή του.

Μέλη της σχολικής βιβλιοθήκης

Μέλη της σχολικής βιβλιοθήκης είναι όλοι/ες οι μαθητές/τριες, το εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό του σχολείου, προς όφελος των οποίων λειτουργεί η βιβλιοθήκη.

Οι μαθητές/τριες της σχολικής μονάδας καλύπτουν, κατά προτεραιότητα έναντι των άλλων χρηστών, τις εκπαιδευτικές και μορφωτικές ανάγκες τους.

Σε όλα τα μέλη χορηγείται δωρεάν η κάρτα μέλους, η οποία παρέχει δικαίωμα χρήσης του χώρου και του υλικού της βιβλιοθήκης. Ειδικά για τους ανήλικους/ες μαθητές/τριες, οι γονείς/κηδεμόνες συμπληρώνουν το ειδικό έντυπο συγκατάθεσής τους που παρέχεται από τον/την Υπεύθυνο/η της Βιβλιοθήκης. Η κάρτα μέλους είναι προσωπική και ο κάτοχός της πρέπει να τη φέρει πάντα μαζί του/της σε περίπτωση δανεισμού οποιουδήποτε υλικού. Η ίδια κάρτα ισχύει για όλα τα χρόνια φοίτησης του μαθητή/τριας ή υπηρέτησης του δασκάλου/λας στο σχολείο.

Σε περίπτωση απώλειας, ο/η Υπεύθυνος/η της Βιβλιοθήκης την επανεκδίδει δωρεάν.

Έργο του Υπεύθυνου/νης Σχολικής βιβλιοθήκης είναι:

 1. Η συνεργασία με το Σύλλογο Διδασκόντων για τη σύνταξη Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας και η φροντίδα για την ανάπτυξη και ομαλή λειτουργία της Σχολικής Βιβλιοθήκης.
 2. Η εποπτεία των διαδικασιών συγκρότησης της συλλογής και της επεξεργασίας του υλικού.
 3. Η αναζήτηση ενσώματων και άυλων πόρων για τη βιβλιοθήκη και η εξασφάλιση συνεργασιών με άλλες βιβλιοθήκες σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.
 4. Η πρόληψη και διαχείριση προβλημάτων που προκύπτουν σχετικά με τη λειτουργία της βιβλιοθήκης.
 5. Η οργάνωση του χώρου της Σχολικής Βιβλιοθήκης σε συνεργασία με τα μέλη του Συλλόγου Διδασκόντων.
 6. Η διευκόλυνση και καθοδήγηση των μαθητών/τριών και των άλλων χρηστών για:
 7. την αναζήτηση, έρευνα και αποτελεσματική χρήση των στοιχείων της συλλογής,
 8. την ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακού γραμματισμού και
 9. την πρόσβαση στο διαδίκτυο και την αναζήτηση πληροφοριακού/γνωστικού υλικού.
 10. Η καταγραφή και μελέτη προτάσεων που υποβάλλονται από τους εκπαιδευτικούς και τους/τις μαθητές/τριες για πρόσκτηση υλικού.
 11. Η διάθεση υλικού για δανεισμό, διαδανεισμό και παραγωγή φωτοαντιγράφων.
 12. Η εκπαίδευση των χρηστών στις τεχνολογικές και επικοινωνιακές υποδομές της βιβλιοθήκης.
 13. Η σύνταξη ετήσιας έκθεσης με την αποτίμηση της λειτουργίας της Σχολικής Βιβλιοθήκης, σε συνεργασία με το Σύλλογο Διδασκόντων και η κατάθεσή της στο αρχείο του σχολείου.
 14. Η επικοινωνία και δικτύωση με άλλες βιβλιοθήκες και η εξυπηρέτηση των χρηστών τους.
 15. Η αξιοποίηση του παραγόμενου από τους εκπαιδευτικούς και τους/τις μαθητές/τριες υλικού, με κάθε τρόπο και μέσο, όπως είναι η δημιουργία αποθετηρίου.

Συλλογή της Σχολικής βιβλιοθήκης

Η ανάπτυξη της συλλογής είναι ανάλογη με τις απαιτήσεις του αναλυτικού προγράμματος και της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Αντικατοπτρίζει τα ενδιαφέροντα των μαθητών/τριών σε θέματα που σχετίζονται με την εκπαιδευτική πράξη και τις ευρύτερες σχολικές δραστηριότητες. Εκφράζει, κατά το δυνατόν, ποικιλία απόψεων τόσο για σύγχρονα θέματα όσο και ιστορικού ενδιαφέροντος. Παρέχει στους/στις μαθητές/τριες την πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα ιδεών και απόψεων απαλλαγμένο από κάθε είδους προπαγάνδα.

Το υλικό της Βιβλιοθήκης αποτελείται από:

 • βιβλία
 • περιοδικά/εφημερίδες
 • χάρτες/φυλλάδια
 • ψηφιακό υλικό
 • έντυπο και οπτικοακουστικό υλικό εκδηλώσεων του σχολείου

Με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων η πρόσκτηση υλικού γίνεται με: α) αγορές, β) ανταλλαγές με άλλες βιβλιοθήκες ή οργανισμούς, γ) παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού από μέλη της σχολικής κοινότητας και δ) δωρεές.

Ο Σύλλογος Διδασκόντων προβαίνει στην πρόσκτηση υλικού μέσω δωρεών με την προϋπόθεση ότι αυτές δεν αποτελούν στοιχείο πολιτικής, θρησκευτικής ή διαφημιστικής προπαγάνδας, το υλικό προσιδιάζει τους λειτουργικούς σκοπούς της βιβλιοθήκης και εξυπηρετεί τις ανάγκες των χρηστών της.

Για κάθε δωρεά που εντάσσεται στη συλλογή, ύστερα από απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, συντάσσεται σχετικό πρακτικό που υπογράφεται από τα μέλη του και στο οποίο περιγράφονται οι όροι αποδοχής, επεξεργασίας και διαχείρισής της.

Στο πλαίσιο της συστηματικής οργάνωσης του υλικού, τα τεκμήρια ελέγχονται, σφραγίζονται, καταγράφονται και αποκτούν αύξοντα αριθμό εισαγωγής. Ο/Η υπεύθυνος/η της Σχολικής Βιβλιοθήκης αναλαμβάνει την τεχνική επεξεργασία τους και την καταγραφή τους στον ηλεκτρονικό κατάλογο της βιβλιοθήκης.

Με την έναρξη του σχολικού έτους, ο Σύλλογος Διδασκόντων ορίζει τριμελή επιτροπή με Πρόεδρο τον/την Υπεύθυνο/η της Σχολικής Βιβλιοθήκης, προκειμένου να κάνει απογραφή υλικού και να εντοπισθούν τεκμήρια: α) φθαρμένα ή/ και απολεσθέντα, β) μη χρησιμοποιημένα ή προς απόσυρση, λόγω παλαιότητας, έλλειψης επικαιρότητας, ακαταλληλότητας σε σχέση με τους σκοπούς και στόχους της βιβλιοθήκης. Η απογραφή πραγματοποιείται κάθε τέσσερα (4) χρόνια και τα απογραφικά στοιχεία καταχωρούνται και αποθηκεύονται σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων.

Η ίδια επιτροπή αναλαμβάνει και το έργο της απόσυρσης υλικού. Μετά από ενδελεχή έλεγχο της συλλογής, μελέτη και αξιολόγηση στατιστικών στοιχείων, ως προς τη χρήση και την αξιοποίηση κάθε μονάδας, καταρτίζει λίστα με το υπό απόσυρση υλικό. Ως βασικά κριτήρια για τη λήψη απόφασης απόσυρσης θεωρούνται: α) τα κατεστραμμένα τεκμήρια, β) τα φθαρμένα που απαιτούν αναλογικά υψηλές δαπάνες αποκατάστασης, γ) η μη αξιοποίηση τεκμηρίων από τους χρήστες για μεγάλο διάστημα, δ) τα τεκμήρια με ανεπίκαιρο περιεχόμενο κ.ά.. Τα αποσυρθέντα στοιχεία της Συλλογής καταγράφονται σε ειδικό γι’ αυτό το σκοπό ηλεκτρονικό κατάλογο και: α) είτε φυλάσσονται σε αποθηκευτικό χώρο, β) είτε δωρίζονται σε άλλες βιβλιοθήκες, φορείς, κοινωφελείς οργανισμούς, γ) είτε καταστρέφονται. Για τις περιπτώσεις καταστροφής τεκμηρίων υπογράφεται και διατηρείται σχετικό πρακτικό. Για κάθε ενέργεια που αναφέρεται παραπάνω είναι απαραίτητη η σύμφωνη γνώμη του Συλλόγου Διδασκόντων.

Συλλογές που χαρακτηρίζονται από το Σύλλογο Διδασκόντων ως σπάνιες και κλειστές ή ακόμη και μεμονωμένα σπάνια τεκμήρια, σε καμία περίπτωση δεν αποσύρονται και δεν καταστρέφονται.

Η διατήρηση/προληπτική συντήρηση αναφέρεται σε ένα σύνολο ενεργειών του/της Υπεύθυνου/ης της Σχολικής Βιβλιοθήκης, που στοχεύει στην επιμήκυνση του χρόνου ζωής των στοιχείων της Συλλογής και στην προστασία τους από φυσική ή ανθρωπογενή φθορά.  

Στις ενέργειες αυτές συμπεριλαμβάνονται μέτρα για τη διασφάλιση βέλτιστων συνθηκών φύλαξης της συλλογής, με έμφαση στην πυρανίχνευση/πυρόσβεση και την υγρασία.

Οι ενέργειες διατήρησης/προληπτικής συντήρησης αφορούν κυρίως:

α) Την εξασφάλιση λειτουργικότητας των τεκμηρίων. β) Την αποκατάσταση κάποιων ιδιοτήτων των στοιχείων της συλλογής, όπως είναι η αναγνωσιμότητα και η αισθητική εμφάνιση ενός κειμένου, με σεβασμό και φροντίδα για τα αυθεντικά υλικά.

Κατά περίπτωση εκτιμάται η ανάγκη ψηφιοποίησης σπάνιων/πολύτιμων τεκμηρίων ή/και ευαίσθητων ως προς τη χρήση τους. Η ψηφιοποίηση ενδείκνυται ως οικονομικά ελκυστική εναλλακτική πρακτική που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις των χρηστών για γρήγορη, εύκολη και αποτελεσματική πρόσβαση στην πληροφορία και τη γνώση, αλλά δεν αποτελεί μέθοδο συντήρησης.

Συνεργασίες Σχολικών Βιβλιοθηκών

 1. Οι Σχολικές Βιβλιοθήκες που συναποτελούν το Σύστημα Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, συνεργάζονται μεταξύ τους, καθώς και με τις Βιβλιοθήκες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με στόχο την πρόσβαση σε ευρείς και ποικίλους επιστημονικούς πόρους, που εξυπηρετούν τις εκπαιδευτικές και μαθησιακές ανάγκες των μαθητών/τριών, καθώς και των άλλων χρηστών.
 2. Όλες οι Σχολικές Βιβλιοθήκες συνδέονται στο διαδίκτυο μέσω των αρμόδιων υπηρεσιών του ΥΠΠΕΘ.
 3. Οι Σχολικές Βιβλιοθήκες διασυνδέονται με τη Βιβλιοθήκη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής ώστε να υπάρχει δυνατότητα συνεργασίας (π.χ. διαδανεισμοί, ψηφιακό υλικό, ψηφιοποίηση παλαιών σχολικών εγχειριδίων που θα μπορούσαν να ενταχθούν στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη του Ι.Ε.Π., καθώς και άλλων συνεργειών και κοινών δραστηριοτήτων).
 4. Οι Σχολικές Βιβλιοθήκες επιδιώκουν συνεργασίες με Ακαδημαϊκές, Δημόσιες και Δημοτικές Βιβλιοθήκες, προκειμένου να αποκτήσουν ηλεκτρονική πρόσβαση στους ψηφιακούς πόρους που εκείνες διαθέτουν. Για ενδεχόμενες συμφωνίες/συνεργασίες με άλλες Βιβλιοθήκες δεν προβλέπονται δαπάνες συνδρομής σε επιστημονικές βάσεις δεδομένων.

Όροι δανεισμού και χρήσης του υλικού

 • Αποκλειστικά υπεύθυνος για τον δανεισμό του υλικού, την παραγωγή φωτοαντιγράφων αλλά και τη χρήση των τεκμηρίων που χαρακτηρίζονται ως σπάνια είναι ο/η Υπεύθυνος/η της Σχολικής Βιβλιοθήκης.
 • Η παραγωγή φωτοαντίγραφων έντυπου υλικού επιτρέπεται μόνο για τα τεκμήρια που δεν θεωρούνται σπάνια/πολύτιμα ή/και ευαίσθητα για φθορά και καταστροφή. Σε κάθε περίπτωση, τηρείται η νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων.
 • Τα μέλη της Σχολικής Βιβλιοθήκης αποκτούν δικαίωμα πρόσβασης στο διαδίκτυο εντός του φυσικού χώρου της βιβλιοθήκης. Οι μαθητές/τριες, με την εποπτεία του/της εκπαιδευτικού της τάξης, επισκέπτονται μόνο επιλεγμένους, από εκείνον/η, διαδικτυακούς τόπους και θεματικές σελίδες που σχετίζονται κυρίως με τα γνωστικά αντικείμενα του προγράμματος σπουδών. Χρησιμοποιούν δε συγκεκριμένες μηχανές αναζήτησης που υποδεικνύονται από το εκπαιδευτικό προσωπικό.
 • Ειδικότερα:
  • Στο χώρο της βιβλιοθήκης τηρείται ησυχία και δεν επιτρέπεται η κατανάλωση φαγητού και ροφημάτων.
  • Οι χρήστες αναζητούν μόνοι τους το υλικό που τους ενδιαφέρει στα ράφια. Εγκυκλοπαίδειες, λεξικά, περιοδικά, σπάνια βιβλία και οπτικοακουστικό υλικό δεν δανείζονται, αλλά διατίθενται μόνο για εσωτερικό δανεισμό.
  • Ο δανεισμός γίνεται με σειρά προτεραιότητας. Ο καθένας δανείζεται για τον εαυτό του. Δεν επιτρέπεται να το δώσει σε άλλον/η και επιστρέφει το υλικό αυτοπροσώπως στον /στην Υπεύθυνο/η.
  • Όλα τα μέλη μπορούν να δανειστούν ένα βιβλίο για μία εβδομάδα. Έχουν δικαίωμα ανανέωσης για μία ακόμα εβδομάδα.
  • Δεν επανατοποθετούν τα βιβλία στα ράφια, αλλά τα αφήνουν με τάξη στο χώρο που υποδεικνύεται από τον/την Υπεύθυνο/η της βιβλιοθήκης.
  • Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για τα βιβλία που χρησιμοποιούν. Υπογραμμίσεις, σημειώσεις και πάσης φύσεως αλλοιώσεις δεν επιτρέπονται. Όποιος χάνει ή καταστρέφει υλικό, υποχρεώνεται να το αντικαταστήσει άμεσα, ή μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς.
  • Δεν επιτρέπεται η εξαγωγή βιβλίου από το χώρο της βιβλιοθήκης, αν δεν έχει περάσει από τη διαδικασία δανεισμού.
  • Δεν επιτρέπεται η χρήση αντικειμένων που προκαλούν θόρυβο ή φθορά στο υλικό, τον εξοπλισμό και τα έπιπλα της βιβλιοθήκης.
  • Οι χρήστες μπορούν να προτείνουν βιβλία ή άλλο υλικό για εμπλουτισμό της συλλογής.
  • Τα μέλη οφείλουν να τηρούν τους όρους που προαναφέρθηκαν και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις του προσωπικού της βιβλιοθήκης. Η ανάρμοστη συμπεριφορά και ασυνέπεια των χρηστών οδηγεί στον αποκλεισμό τους από το χώρο της βιβλιοθήκης και των παρεχόμενων υπηρεσιών της.