Ο κανονισμός επιχειρεί να διευκρινίσει και να ορίσει ζητήματα που αποτελούν προϋποθέσεις για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου, την απρόσκοπτη και αποτελεσματική υλοποίηση του εκπαιδευτικού έργου. Συγκεκριμένα, ο κανονισμός περιγράφει: επιθυμητές στάσεις, συμπεριφορές, και ενέργειες, οδηγίες για τη διευθέτηση κρίσιμων και έκτακτων ζητημάτων, καθώς και διενέξεων που προκύπτουν μεταξύ των παραγόντων της σχολικής ζωής.

Εξαιρούνται από τον κανονισμό ζητήματα: α) για τα οποία υπάρχει σχετική πρόνοια σε κανονιστικά κείμενα (νόμους, υπουργικές αποφάσεις, διατάγματα, εγκυκλίους), β) όσα αποτελούν αντικείμενο του παιδαγωγικού και επιστημονικού έργου του δασκάλου, ιδίως αυτά που αφορούν τη συμπεριφορά, τις στάσεις και τις ενέργειες των μαθητών και γ) όσα περιλαμβάνονται στις πρόνοιες που πρέπει να λαμβάνει ένας εκπαιδευτικός για την τάξη του.

Όταν κρίνεται αναγκαίο, ο κανονισμός θα αναπροσαρμόζεται για να παραμένει συγχρονισμένος με την εκπαιδευτική πραγματικότητα και να ικανοποιεί με τον καλύτερο τρόπο τους στόχους για τους οποίους συντάχθηκε. Οποιαδήποτε τροποποίηση ή προσθήκη θα προκύπτει από τη συνεργασία του Συλλόγου Διδασκόντων και του Επιστημονικού Εποπτικού Συμβουλίου του σχολείου.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑ

 • Ο διευθυντής βρίσκεται στο σχολείο καθ’ όλη τη διάρκεια του εργασιακού ωραρίου, εκτός και αν υπηρεσιακοί λόγοι τον αναγκάζουν να απουσιάζει.
 • Προσέρχεται στο σχολείο πριν από τους εκπαιδευτικούς και φεύγει μετά από αυτούς.
 • Κυκλοφορεί στους χώρους του σχολείου και κάνει αισθητή την παρουσία του, ιδιαίτερα κατά την προσέλευση και την αποχώρηση των μαθητών, αλλά και στα διαλείμματα.
 • Διευθύνει την πρωινή συγκέντρωση η οποία αποτελεί εισαγωγή στην εκπαιδευτική διαδικασία, κάνει ανακοινώσεις που αφορούν τους μαθητές και γενικά τη λειτουργία του σχολείου και δημιουργεί ευνοϊκές ψυχοσυναισθηματικές προϋποθέσεις και θετικά κίνητρα για το ξεκίνημα της σχολικής ζωής.

ΗΓΕΣΙΑ

 • Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς ο διευθυντής του σχολείου παρουσιάζει στο διδακτικό προσωπικό το βασικό πλαίσιο αρχών που διέπει το διοικητικό και παιδαγωγικό του έργο και αφορά:
  • τα διοικητικά θέματα
  • την επικοινωνία και συνεργασία με το διδακτικό προσωπικό, το Εποπτικό Συμβούλιο, τους γονείς των μαθητών, την ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα
  • τους τρόπους παρέμβασης και διευθέτησης διενέξεων και επεισοδίων που παρεμποδίζουν το εκπαιδευτικό έργο.
 • Ανακοινώνει τις πρωτοβουλίες που προτίθεται να αναλάβει, με τη σύμφωνη γνώμη και από κοινού με το διδακτικό προσωπικό, για τη εξασφάλιση και τη βελτίωση των προϋποθέσεων υλοποίησης του εκπαιδευτικού έργου.
 • Επικοινωνεί τακτικά με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων και συμμετέχει στις συνεδριάσεις του οργάνου όταν καλείται, προκειμένου να εξασφαλίσει πυκνό δίκτυο επικοινωνίας και ενημέρωσης.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

 • Αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για τον προγραμματισμό του εκπαιδευτικού έργου. Συγκεκριμένα:
  • διαμορφώνει τις προϋποθέσεις συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών
  • προτείνει σχολικές δράσεις και καινοτόμα προγράμματα
  • διευρύνει και εξασφαλίζει δίκτυα συνεργασίας και εκτός του σχολείου
  • συντάσσει τον ετήσιο προγραμματισμό του εκπαιδευτικού έργου, τον αναρτά στον πίνακα ανακοινώσεων και τον κοινοποιεί στον σχολικό σύμβουλο.
 • Οργανώνει τις παιδαγωγικές συνεδριάσεις στις οποίες και προΐσταται και εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις ομαλής διεξαγωγής των εργασιών τους.
 • Επικοινωνεί με τους μαθητές, επιτρέπει την πρόσβαση στο γραφείο του, η πόρτα του οποίου θα πρέπει να είναι ανοιχτή, εκτός και αν συντρέχουν ειδικοί λόγοι.
 • Αρνητικά επεισόδια που οφείλονται σε συμπεριφορές ή πράξεις μαθητών, τα διαχειρίζεται με γνώμονα τις σύγχρονες παραδοχές της παιδαγωγικής και εξαντλεί όλα τα περιθώρια που διαμορφώνονται από την προσωπική του συγκρότηση και τη σχετική νομοθεσία όσον αφορά την επιβολή ποινών.
 • Όταν εκπαιδευτικοί του σχολείου συμπεριφέρονται σε άλλους εκπαιδευτικούς, μαθητές ή γονείς με τρόπο που δεν αρμόζει, ο διευθυντής φροντίζει τα ζητήματα που προκύπτουν να επιλύονται εντός της σχολικής μονάδας με τη συνεργασία όλων όσοι εμπλέκονται. Αν δεν υπάρξει διευθέτηση, ενημερώνεται ο σχολικός σύμβουλος του σχολείου και, περαιτέρω, το Εποπτικό Συμβούλιο, προκειμένου να παρέμβουν.
 • Σε περιπτώσεις υπηρεσιακών παραπτωμάτων των εκπαιδευτικών του σχολείου, εξασφαλίζει την καλή επικοινωνία προκειμένου να αποφευχθεί η πόλωση. Ακολουθεί η εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας.
 • Ο διευθυντής κλειδώνει την αυλόπορτα ή την πόρτα του διδακτηρίου στις 8.30 π.μ. και τις ανοίγει στις 13.15.

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

 • Ο διευθυντής φροντίζει τη δημόσια εικόνα του σχολείου, δημοσιοποιώντας κείμενα που αφορούν το εκπαιδευτικό έργο που επιτελείται στο σχολείο που θητεύει, με ανακοινώσεις στα τοπικά έντυπα ή ηλεκτρονικά μέσα. Το σχετικό υλικό μπορεί να δημοσιευτεί υπό τις προϋποθέσεις δημοσιότητας που ισχύουν και για το διδακτικό προσωπικό.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ

 • To διδακτικό προσωπικό προσέρχεται έγκαιρα στο σχολείο και συμμετέχει στην πρωινή συγκέντρωση η οποία αποτελεί εναρκτήριο επεισόδιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
 • Οι εκπαιδευτικοί που έχουν εφημερία προσέρχονται νωρίτερα.
 • Εκπαιδευτικός που έχει ολοκληρώσει το διδακτικό του ωράριο και δεν έχει άλλες εργασίες στο σχολείο, μπορεί να αποχωρήσει, αφού πρώτα ενημερώσει τον διευθυντή, ή, αν αυτός απουσιάζει, κάποιο άλλο μέλος του διδακτικού προσωπικού.
 • Αφού τελειώσει το ημερήσιο πρόγραμμα, οι εκπαιδευτικοί που εφημερεύουν αποχωρούν μετά την αποχώρηση και του τελευταίου μαθητή.

ΕΦΗΜΕΡΙΑ

 • Οι εφημερεύοντες εκπαιδευτικοί προσέρχονται έγκαιρα στον σχολικό χώρο, τουλάχιστον δεκαπέντε λεπτά πριν την πρωινή συγκέντρωση. Υποδέχονται τα παιδιά στην αυλή, αν το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες, ή στην πόρτα του σχολικού κτηρίου.
 • Δεν επιτρέπουν την είσοδο γονέων και κηδεμόνων στην αυλή ή στους εσωτερικούς χώρους της σχολικής μονάδας, εκτός και αν συντρέχουν πολύ σοβαροί λόγοι ή έχει προγραμματιστεί κάποια συνάντηση με τον διευθυντή ή κάποιον εκπαιδευτικό.
 • Κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων και με ευνοϊκές καιρικές συνθήκες, φροντίζουν όλοι οι μαθητές να βγουν στην αυλή. Κατά τη διάρκεια των χειμερινών μηνών και γενικά όταν δεν το επιτρέπει ο καιρός, οι μαθητές παραμένουν μέσα στην σχολική μονάδα, αλλά πάντα έξω από τις αίθουσες, οι οποίες κλειδώνουν και αερίζονται.
 • Οι εφημερεύοντες εκπαιδευτικοί κινούνται διαρκώς στον χώρο ευθύνης τους, τον οποίο εποπτεύουν και επεμβαίνουν όταν χρειαστεί άμεσα και από κοντά.
 • Με τη λήξη του ημερήσιου σχολικού προγράμματος, φροντίζουν για την ομαλή αποχώρηση των μαθητών, τους οποίους συνοδεύουν στην έξοδο της αυλής, ή του διδακτηρίου, απ’ όπου τα παραλαμβάνουν οι γονείς ή οι κηδεμόνες τους.
 • Αν κάποιος γονέας ή κηδεμόνας καθυστερεί πέραν των 10 λεπτών να παραλάβει μαθητή, οι εφημερεύοντες εκπαιδευτικοί επικοινωνούν μαζί του τηλεφωνικά.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ

 • Το διδακτικό προσωπικό συμμετέχει σε μία παιδαγωγική συνεδρία ανά τρίμηνο, η οποία συγκαλείται υποχρεωτικά, αλλά και όποτε κρίνεται αναγκαίο μετά από πρωτοβουλία του διδακτικού προσωπικού ή και του διευθυντή ή και του Εποπτικού Συμβουλίου του σχολείου.
 • Στις συνεδριάσεις αυτές, όταν κρίνεται απαραίτητο και μετά από πρόσκληση, μπορούν να συμμετέχουν μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου του σχολείου, ο Διευθυντής Εκπαίδευσης ή άλλα στελέχη της εκπαίδευσης, όπως και ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων.
 • Οι συνεδριάσεις αυτές πραγματοποιούνται μέσα στο εργασιακό ωράριο των εκπαιδευτικών, μετά το τέλος εορταστικών εκδηλώσεων, ή και κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης των φοιτητών.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

 • Οι εκπαιδευτικοί συνεργάζονται μεταξύ τους σε ζητήματα που αφορούν σχολικές δράσεις μέσα και έξω από το σχολείο: διδακτικές επισκέψεις, γιορτές και εκδηλώσεις της σχολικής ζωής, εκπαιδευτικά προγράμματα.
 • Συνεργάζονται στην καθημερινή σχολική ζωή για τις εφημερίες, την επίλυση διενέξεων μεταξύ παραγόντων της σχολικής ζωής (εκπαιδευτικών, μαθητών, γονέων), τη διευθέτηση επεισοδίων που εμποδίζουν την ομαλή διεξαγωγή του εκπαιδευτικού έργου.
 • Αναλαμβάνουν από κοινού πρωτοβουλίες για τη βελτίωση των παιδαγωγικών και των υλικών προϋποθέσεων του εκπαιδευτικού έργου.
 • Συνεργάζονται σε ζητήματα που αφορούν την έρευνα, την ενδοσχολική επιμόρφωση, τις αμοιβαίες παρακολουθήσεις διδασκαλιών, τη συμμετοχή σε επιμορφωτικές δράσεις που πραγματοποιούνται με πρωτοβουλίες άλλων σχολείων ή στελεχών εκπαίδευσης, συμμετέχουν σε επιστημονικά συνέδρια με από κοινού ανακοινώσεις και δημοσιεύουν άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά.

ΓΟΝΕΙΣ

 • Αν παρουσιαστεί ανάγκη αναχώρησης μαθητή πριν τη λήξη του σχολικού ωραρίου, ο εκπαιδευτικός της τάξης ενημερώνει τον γονέα ή κηδεμόνα για την παραλαβή του από το σχολείο.
 • Ο εκπαιδευτικός ενημερώνει έγκαιρα τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών σε περίπτωση παράτασης του σχολικού ωραρίου πέραν του προβλεπόμενου, σε έκτακτες περιπτώσεις, όπως η πραγματοποίηση μιας διδακτικής επίσκεψης και καθορίζει τον τρόπο παραλαβής των μαθητών.
 • Σε περίπτωση απουσίας ή καθυστερημένης προσέλευσης μαθητή, ο εκπαιδευτικός επικοινωνεί τηλεφωνικά με τον γονέα ή κηδεμόνα προκειμένου να ενημερώσει και να ενημερωθεί σχετικά. Όταν ο μαθητής έχει άτακτη φοίτηση με συχνές απουσίες, ή όταν συστηματικά αργεί να προσέλθει το πρωί, ο εκπαιδευτικός ενημερώνει γραπτά τον γονέα ή κηδεμόνα και ζητά συνάντηση στο σχολείο, παρουσία και του διευθυντή, για να ενημερωθεί για τους λόγους των φαινομένων αυτών και να μεθοδεύσει την επίλυσή τους.

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

 • Ο εκπαιδευτικός δημοσιεύει στα έντυπα μέσα ή και στο διαδίκτυο υλικό που αφορά το εκπαιδευτικό του έργο και τη σχολική ζωή, λαμβάνοντας υπόψη τα εξής κριτήρια:
  • Κάθε δημοσίευση υλικού που απεικονίζει μαθητές, γίνεται μετά από έγγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων.
  • Ο σκοπός της δημοσίευσης θα πρέπει να είναι αμιγώς εκπαιδευτικός, να απευθύνεται και να ενημερώνει, δηλαδή, την εκπαιδευτική κοινότητα και την κοινωνία γενικότερα για τις παιδαγωγικές ή διδακτικές πρακτικές που ακολούθησε.
  • Το υλικό που θα δημοσιεύει: α) θα πρέπει να είναι ενδεικτικό, να καταδεικνύει και να τεκμηριώνει, δηλαδή, τις πρακτικές που ακολούθησε, β) ειδικότερα οι εικόνες και τα βίντεο θα πρέπει να συνοδεύονται από κείμενα που θα περιγράφουν τι ακριβώς βλέπει ο χρήστης –μια εικόνα, στατική ή κινούμενη, αξίζει ασφαλώς χίλιες λέξεις, όταν όμως συνοδεύεται και από λέξεις, τότε αξίζει πολύ περισσότερα και γ) το δημοσιευόμενο υλικό να δίνει μια κατά το δυνατόν ολοκληρωμένη εικόνα.
  • Οι εικόνες ή και τα βίντεο που δημοσιεύονται και εικονίζουν μαθητές ή ομάδες μαθητών, θα πρέπει να είναι μακρινά πλάνα και να έχουν μικρές διαστάσεις και ανάλυση, ώστε να είναι αδύνατος ο συσχετισμός με προσωπικά δεδομένα και η ταυτοποίηση των εικονιζόμενων προσώπων από άγνωστους χρήστες. Εναλλακτικά, μπορεί να γίνει «θόλωση» ή απόκρυψη προσώπων.
  • Στο διαδίκτυο οι δημοσιεύσεις θα πρέπει να γίνονται σε ιστότοπους ή σε σελίδες/ομάδες κοινωνικών δικτύων που ανήκουν στο σχολείο, σε άλλα σχολεία, στο Π.Σ.Δ., ή σε αποδεδειγμένα αξιόπιστους εκπαιδευτικούς ιστότοπους και σελίδες/ομάδες κοινωνικών δικτύων. Ειδικότερα, δεν επιτρέπεται η δημοσίευση υλικού στο οποίο εικονίζονται μαθητές σε προσωπικές ιστοσελίδες ή προσωπικά προφίλ κοινωνικών δικτύων που ανήκουν σε εκπαιδευτικούς.
 • Τα παραπάνω κριτήρια αφορούν και τη δημοσίευση υλικού η οποία προτείνεται ή προκύπτει ως υποχρέωση από τη συμμετοχή σε δραστηριότητες (π.χ. διαγωνισμός, ευρωπαϊκό πρόγραμμα ή έργο, κλπ.).

ΓΟΝΕΙΣ

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ

 • Φροντίζουν για την τακτική φοίτηση των παιδιών τους τηρώντας το καθημερινό ωράριο, καθώς και τη συμμετοχή τους σε όλες τις εκδηλώσεις (γιορτές, επετείους, εκπαιδευτικές δράσεις) του σχολείου, με βάση το τροποποιημένο κάθε φορά ωράριο.
 • Είναι υπεύθυνοι για την έγκαιρη προσέλευση (έως τις 8:05) και αποχώρηση (έως τις 13:25) των μαθητών. Εάν πρόκειται να καθυστερήσουν στην παραλαβή του παιδιού τους, ενημερώνουν τηλεφωνικά τον διευθυντή του σχολείου.
 • Στην αρχή της σχολικής χρονιάς δηλώνουν υπεύθυνα στον διευθυντή ποιος/ποιοι είναι οι συνοδοί των παιδιών τους στο σχολείο ή εάν έρχονται και αποχωρούν ασυνόδευτα.
 • Εισέρχονται στην αυλή ή το διδακτήριο μόνο εάν υπάρχει γι’ αυτό εκ των προτέρων συνεννόηση με τον διευθυντή ή το διδακτικό προσωπικό.
 • Οι γονείς των μαθητών που φοιτούν στην Α΄ και Β΄ τάξη, συνοδεύουν τα παιδιά τους στις εκδρομές.
 • Όταν έχει προκηρυχθεί απεργία για τους εκπαιδευτικούς, οι γονείς/κηδεμόνες οφείλουν  να παρευρίσκονται  στη συγκέντρωση που γίνεται, προκειμένου να ενημερωθούν για τους εκπαιδευτικούς που απεργούν.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

 • Ενημερώνουν τον εκπαιδευτικό της τάξης και τον διευθυντή του σχολείου για κάθε ιδιαιτερότητα που αφορά τη σωματική και ψυχοσυναισθηματική υγεία του παιδιού τους.
 • Ενημερώνουν τον διευθυντή και τον εκπαιδευτικό της τάξης για ζητήματα που αφορούν την κηδεμονία του παιδιού, όταν πρόκειται για διαζευγμένους γονείς και την κηδεμονία ασκεί με δικαστική απόφαση ο ένας γονέας.
 • Όταν το παιδί τους πρόκειται να απουσιάσει, ενημερώνουν έγκαιρα τον διευθυντή και τον εκπαιδευτικό της τάξης, τηλεφωνικά ή με τη φυσική τους παρουσία.
 • Διαβάζουν προσεκτικά όλα τα ενημερωτικά σημειώματα που μεταφέρουν οι μαθητές στο σπίτι, ή αναρτώνται στην ιστοσελίδα του σχολείου, ή στον πίνακα ανακοινώσεων της κεντρικής εισόδου, προκειμένου να ενημερώνονται έγκαιρα και έγκυρα για ζητήματα που αφορούν το εκπαιδευτικό έργο και τη σχολική ζωή γενικότερα.
 • Ενημερώνονται από τον εκπαιδευτικό της τάξης για το εκπαιδευτικό έργο, συζητούν μαζί τους και κάνουν προτάσεις, χωρίς όμως να απαιτούν και να παρεμβαίνουν στον σχεδιασμό και την υλοποίηση του εκπαιδευτικού έργου.

ΠΑΡΟΥΣΙΑ

 • Οι γονείς προσέρχονται στο σχολείο:
  • Μια φορά το μήνα για ενημέρωση σχετικά με το παιδί τους, την ημέρα και ώρα που έχει ορίσει ο δάσκαλος/η δασκάλα της τάξης.
  • Στο τέλος κάθε τριμήνου για να παραλάβουν την αξιολόγηση του παιδιού τους και να ενημερωθούν για την πορεία του.
  • Στις ανοιχτές εκδηλώσεις της σχολικής ζωής.
  • Στο τέλος κάθε διδακτικού έτους για τους τίτλους προόδου – σπουδών.
  • Έκτακτα, όταν καλούνται από τον διευθυντή του σχολείου ή τον εκπαιδευτικό της τάξης, ή όταν οι ίδιοι έχουν ειδοποιήσει προηγουμένως το σχολείο.
  • Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν μετά από απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων επιτρέπεται η παραμονή στον σχολικό χώρο γονέα παιδιού που αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας.
 • Όταν κατά τη διάρκεια της σχολικής ζωής προκύπτουν έντονες διαφωνίες, εντάσεις ή και διενέξεις μεταξύ παιδιών, οι γονείς δεν εισέρχονται στους σχολικούς χώρους για να επιπλήξουν, να τιμωρήσουν ή να νουθετήσουν παιδιά που ήρθαν σε διένεξη με τα δικά τους, αλλά επικοινωνούν με τον εκπαιδευτικό της τάξης, ή τον διευθυντή, έτσι ώστε να ενεργοποιηθούν οι παιδαγωγικά και επιστημονικά αποδεκτές διαδικασίες για την επίλυσή τους.

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

 • Στις ανοιχτές για το κοινό εκδηλώσεις του σχολείου, οι γονείς επιτρέπεται να καταγράφουν με ψηφιακά μέσα τα παιδιά τους ή σκηνές από όσα διαδραματίζονται. Ωστόσο, δεν επιτρέπεται να δημοσιεύουν, με οποιονδήποτε τρόπο και μέσο, το παραγόμενο υλικό, εκτός από αυτό που αφορά αποκλειστικά το δικό τους παιδί.

ΜΑΘΗΤΕΣ

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ

 • Οι μαθητές προσέρχονται στο σχολείο μέχρι τις 8.05 π.μ. και αποχωρούν μέχρι τις 13.25.
 • Αν παραστεί ανάγκη κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου, ο μαθητής αποχωρεί συνοδεία γονέα ή κηδεμόνα τον οποίο έχει προηγουμένως ενημερώσει ο δάσκαλος/η δασκάλα της τάξης ή ο διευθυντής.
 • Οι μαθητές τηρούν το καθημερινό, το εορταστικό – επετειακό και το περιστασιακό ωράριο λειτουργίας του σχολείου, συμμετέχοντας σε όλες τις πτυχές του εκπαιδευτικού έργου και της σχολικής ζωής γενικότερα.

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

 • Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος όλοι οι μαθητές βγαίνουν στον προαύλιο χώρο. Όταν ο καιρός δεν το επιτρέπει, βγαίνουν από τις τάξεις και παραμένουν στους ανοιχτούς εσωτερικούς χώρους, στο ισόγειο και στον πρώτο όροφο του διδακτηρίου.
 • Όταν κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων προκύπτουν έντονες διαφωνίες, εντάσεις ή και διενέξεις μεταξύ μαθητών, οι μαθητές απευθύνονται στους εφημερεύοντες εκπαιδευτικούς.
 • Εξαιτίας της στενότητας του χώρου της αυλής, παιχνίδια με μπάλες δεν επιτρέπονται κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων.
 • Μόλις χτυπήσει το κουδούνι για μάθημα, μπαίνουν στο διδακτήριο και στην αίθουσα της τάξης τους, χωρίς να τρέχουν ή να σπρώχνονται. Αν έχουν Γυμναστική, ή έχει προηγηθεί σχετική οδηγία, παραμένουν στο προαύλιο.

ΣΧΟΛΙΚΗ ΖΩΗ

 • Συμμετέχουν σε όλες τις σχολικές δράσεις και τις ανοιχτές εκδηλώσεις του σχολείου, καθώς αυτές αποτελούν μέρος του εκπαιδευτικού έργου και της σχολικής ζωής γενικότερα.
 • Οι μαθητές της ΣΤ΄ τάξης «υιοθετούν» τους μαθητές της Α΄ τάξης, ώστε να βοηθήσουν στην ομαλότερη ένταξή τους στη σχολική κοινότητα.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

 • Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στους χώρους του σχολείου, ή εκτός αυτών όταν πρόκειται για σχολικές δράσεις, αποφεύγουν κάθε επικοινωνία, επαφή ή και συναλλαγή, με άτομα που δεν γνωρίζουν και ενημερώνουν άμεσα τους εκπαιδευτικούς.

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

 • Συμβάλλουν στη διατήρηση της καθαριότητας σε όλους τους χώρους του σχολείου, ιδιαίτερα στις τουαλέτες, τηρώντας τους στοιχειώδεις κανόνες υγιεινής.

ΣΥΣΚΕΥΕΣ – ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

 • Ηλεκτρονικές συσκευές (κινητά τηλέφωνα, τάμπλετ, φωτογραφικές μηχανές, κάμερες, παιχνιδομηχανές, κλπ.) μπορούν να έχουν μαζί τους οι μαθητές μόνο αν κάτι τέτοιο ανήκει στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό του δασκάλου/της δασκάλας της τάξης και τους έχει ζητηθεί.
 • Το ψηφιακό υλικό που έχουν καταγράψει με τις ηλεκτρονικές τους συσκευές οι μαθητές, δημοσιεύεται αποκλειστικά και μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς και ύστερα από συνεννόηση με τον δάσκαλο. Το παραγόμενο ψηφιακό υλικό μπορεί να δημοσιευτεί υπό τις προϋποθέσεις που ισχύουν και για τους εκπαιδευτικούς του σχολείου.
 • Στην εξαιρετική περίπτωση που μαθητής έχει στην κατοχή του κινητό τηλέφωνο, το παραδίδει στον εκπαιδευτικό της τάξης του και το παραλαμβάνει μετά τη λήξη του ωρολογίου προγράμματος.